ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
SUSTAINABLE DEVELΟPMENT OF THERMAL TOURISM IN GREECE. CASH STUDY THERMAL SPRINGS OF ARIDAIA COUNTY OF PELLA.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ.

ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ

ΑΔΑΜΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

The purpose of this research is to point out the significance of thermal tourism as an alternative type of tourism, which can be a new attraction for many tourists and extend the travelling season. Specifically we will examine the case of thermal baths in Loutraki of Aridaia and of their stakeholders. In the last decade, the rapid growth of tourism has created important changes in several aspects of economic, social and cultural life. This will be achieved by a statistical investigation of visitors’ individual characteristics and attitudes, in relation to the extent of satisfaction of their visit to the thermal baths and ways of improvement. Some of the purposes of this research is to point out that thermal tourism can be a product that has prospective for qualitative improvement, which can lead towards a sustainable growth in economy, society and the environment. Using the method of descriptive statistical analysis we came to the following conclusions that thermal tourism is a product that can attract visitors during the 12 months of the year mostly in winter and that the product has quality to a specific amount, but it can be developed in a higher level. Key-Words: thermalism, thermal tourism, sustainable development, alternative types of tourism, seasonality, attitudes of visitors. Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών).
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχθεί η σημασία του θερμαλισμού, ως μια μορφή τουρισμού, η οποία μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες, σε περιόδους εκτός καλοκαιριού επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο. Συγκεκριμένα θα εξεταστεί η περίπτωση των ιαματικών λουτρών Λουτρακίου Αριδαίας και των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων. Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής. Αυτό θα επιτευχθεί, με δειγματοληπτική έρευνα και συλλογή 100 κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, προκειμένου να γίνει στατιστική διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών και στάσεων-απόψεων των επισκεπτών, ως προς το βαθμό ικανοποίησής τους από την επίσκεψή τους στα λουτρά και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης. 20 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν και για τους τοπικούς φορείς, ώστε να εκτιμηθεί και η στάση των φορέων και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Στόχοι της εργασίας είναι να αποδειχτεί ότι ο ιαματικός τουρισμός είναι ένα προϊόν, με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, (ποιοτικότερο προϊόν) και ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αειφόρο ανάπτυξη σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Με την μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης διερευνήθηκε η στάση των επισκεπτών και των εμπλεκόμενων φορέων και εξήχθησαν συμπεράσματα, όπως ότι ο θερμαλισμός είναι ένα τουριστικό προϊόν που καθόλη τη διάρκεια του χρόνου καταναλώνεται με περισσότερο αριθμό επισκεπτών τον χειμώνα και ότι το προϊόν, που παράγεται είναι σε ένα ποσοστό ποιοτικό, όμως επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης. Λέξεις-Κλειδιά: θερμαλισμός, ιαματικός τουρισμός, αειφόρος ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εποχικότητα, στάσεις-απόψεις επισκεπτών
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:48:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
2
160*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.