Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού: Η περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Investigation of the training needs of the administrative staff employed at local authorities. The case study of the administrative staff of the Alexandroupolis Municipality.
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού: Η περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΤΣΕΛΕΜΠΗ, ΣΤΑΜΟΥΛΑ

ΚΕΔΡΑΚΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΗ-ΚΟΡΡΕ, ΜΑΡΙΑ

Οι ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και οι κοινωνικές μεταβολές επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης αυξάνουν τις κατηγορίες των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος δημόσιος υπάλληλος. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δημόσιοι οργανισμοί αποτελούν ολοένα και συχνότερα χώρους συναλλαγών και επικοινωνίας ατόμων με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά καθιστούν τη συστηματική επιμόρφωση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού τους καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητά τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες. Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών -με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης διαπολιτισμικής ικανότητας, εφαρμογής νέων διοικητικών πρακτικών και χρήσης των σύγχρονων εφαρμογών της πληροφορικής- των διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου στο σύνολο του πληθυσμού-στόχου της, σε 100 διοικητικούς υπαλλήλους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις απόψεις και στάσεις τους για την αξία της επιμόρφωσης και των επιμορφωτικών προγραμμάτων (ενδιαφέρον, χρησιμότητα, σημασία) σε σχέση με την πολυπολιτισμική ετερογένεια της περιοχής και το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας προέκυψε ότι στη διαμόρφωση των επιμορφωτικών αναγκών, καθοριστικής σημασίας είναι η πολιτισμική ετερογένεια της περιοχής, οι δυσκολίες κατά την καθημερινή τους επαφή με άτομα διαφορετικής εθνικής ή/και πολιτισμικής προέλευσης σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών των Ο.Τ.Α. που έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον τους. Σημαντική προσφορά της έρευνας αποτέλεσε η παραγωγή επιστημονικής γνώσης που αφορά την αποτελεσματική σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Το κυρίως κείμενο περιέχει 16 πίνακες και 23 εικόνες
The rapid technological development and the social changes influence in depth the organization of services offered by the local authorities making the job of the administrative staff more and more demanding in terms of knowledge and efficiency. This along with the need of undertaking transactions with people from different cultural environments require the constant training and specialization of the staff. The goal is to offer ultimate services to the citizens. This research aims to clarify the need of training the local administrative staff of the Municipality of Alexandroupolis . The training involves development of multicultural relations with the citizens, application of new administrative practices and use of ΙΤ. The survey was conducted through a questionnaire distributed to 100 local administrative staff of the Municipality of Alexandroupolis. The questions investigated their opinions about the value of training (interest, usefulness, importance) in relation to the multicultural diversity of the area and the constant changes in the legal part of their labor. The efficiency of the statistical analysis indicated that the cultural diversity, the difficulty the local administrative staff faces when they communicate with local ethnic minorities or with people of a different cultural background and the reorganization of the local authorities are the factors which affect the training needs of the administrative staff. These factors also forced changes in their working environment. The production of academic knowledge regarding the efficient design of training programs was benefitted by this research

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τοπική Αυτοδιοίκηση
επιμορφωτικές ανάγκες
efficiency of services
διαπολιτισμική ικανότητα
multicultural capacity
ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών
Local Administrative Authorities
multicultural diversity
reorganization of administrative structures
αναδιάρθρωση διοικητικών δομών
πολιτισμική ετερογένεια
need of training
administrative staff
διοικητικοί υπάλληλοι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:12:35Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
148
92*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.