ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΡΓΚΕΝ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
CREATIVITY AND URBAN DEVELOPMENT.THE CASE OF BERGEN NORWAY
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΡΓΚΕΝ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

ΤΣΟΥΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ABSTRACT The following dissertation studies researches, by the case study and qualitative method, the urban development on the axis of culture, in the light of Richard Florida's theories about the creative class, and Charles Landry theories about the creative economy. It studies examples and policies of urban revival and creative economy in European cities. The city of Bergen of western Norway was chosen, as case study, because it bases its urban development on the theoretical and practical directions of the above theorists and adopts creative economy policies that achieve the improvement of the living standards of its inhabitants and the economic prosperity of the city.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ:ΠΙΝΑΚΕΣ,ΣΧΗΜΑΤΑ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ,ΧΑΡΤΕΣ,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η παρακάτω διπλωματική διατριβή μελετά, με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης και της ποιοτικής έρευνας, τις συνθήκες αστικής ανάπτυξης στον άξονα του πολιτισμού, υπό το πρίσμα των θεωριών του Richard Florida, περί δημιουργικής τάξης, και του Charles Landry, περί δημιουργικής οικονομίας. Μελετώνται παραδείγματα και πολιτικές αστικής αναβίωσης και δημιουργικής οικονομίας σε ευρωπαϊκές πόλεις. Ως παράδειγμα μελέτης επιλέχθηκε η πόλη Μπέργκεν της δυτικής Νορβηγίας επειδή βασίζει την αστική της ανάπτυξη στις θεωρητικές και πρακτικές κατευθύνσεις των παραπάνω θεωρητικών και υιοθετεί πολιτικές δημιουργικής οικονομίας που επιτυγχάνουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της και την οικονομική ευημερία της πόλης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημιουργική τάξη/δημιουργικό περιβάλλον
αστική αναβίωση/χωρική βελτίωση
mega events
creative economy
city networks
δημιουργική οικονομία
δίκτυα πόλεων
creative class
μέγα γεγονότα
έξυπνη πόλη
creative milieu
urban revival /spatial improvement,
smart city

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-11T10:16:02Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
148*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.