δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ανάπτυξη των συνεδρίων τουρισμού υγείας στην Ελλάδα
DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM CONFERENCES IN GREECE

Γκολετσόπουλος, Μιχαήλ

Λαγός, Δημήτριος
Βλάμη, Αιμιλία

Το βασικό θέμα της ανασκόπησης της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της παρούσας κατάστασης αλλά και των μελλοντικών προοπτικών των συνεδριακών δραστηριοτήτων και του φαινομένου του συνεδριακού τουρισμού στον κλάδο της υγείας, όσον αφορά στην Ελλάδα. Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια, θεωρητικά και ερευνητικά. Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης είναι εισαγωγικό και χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στον αναγνώστη το βασικό αντικείμενο της ανασκόπησης, τους στόχους της καθώς και τη μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Παρακάτω, το δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία εννοιολογική προσέγγιση των βασικών ειδών του τουρισμού και γίνεται μία εισαγωγή στο αντικείμενο του συνεδριακού τουρισμού και τις επεκτάσεις του τομέα στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει την ανάλυσή του στους εμπλεκόμενους φορείς του συνεδριακού τουρισμού όπως είναι τα γραφεία οργάνωσης και οι PCO αλλά και άλλοι πολύ σημαντικοί φορείς. Ύστερα, το τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζει αναλυτικά όλο το πλάνο αναφορικά με τη διεξαγωγή ενός ιατρικού συνεδρίου καθώς και όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν, από την αρχή ως το τέλος του. Το πέμπτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται για να αναλύσει τις γενικότερες δυσκολίες που παρουσιάζονται σε περίπτωση διοργάνωσης ενός ιατρικού συνεδρίου, εστιάζοντας στη γραφειοκρατία, την παρεμβολή των φαρμακευτικών εταιρειών και τα μονοπώλια. Στη συνέχεια, το έκτο κεφάλαιο της μελέτης αυτής συγκεντρώνει στο σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην ανάπτυξη των ιατρικών συνεδρίων μέχρι σήμερα και τη μελέτη των χώρων υποδοχής αλλά και της στάσης της τοπικής κοινωνίας. Περνώντας στην πρωτογενή ανασκόπηση, το έβδομο κεφάλαιο εστιάζει στην έρευνα και διατύπωση συμπερασμάτων με τη χρήση των ερωτηματολογίων. Το όγδοο κεφάλαιο, εν συνεχεία, χρησιμοποιείται για να αποτυπωθούν οι βασικές προοπτικές σχετικά με την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στον τομέα της υγείας, ενώ το κεφάλαιο εννέα, και τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης αναλύει τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από το θεωρητικό και εμπειρικό μέρος της μελέτης.
The main point of the review of the present study is the analysis of the current situation as well as of the future perspectives of conference activities and of the phenomenon of conference tourism in the health sector with regard to Greece. This study is divided into nine chapters, theoretical and research. The first chapter of the study is introductory and is used to present to the reader the main subject of the review, its objectives and the methodology to be used. Below, the second chapter introduces a conceptual approach of the basic types of tourism and becomes an introduction to the subject of conference tourism and the expansion of the sector in Greece. The third chapter focuses its analysis on the stakeholders of conference tourism such as the organization offices and the PCO but also other very important players. Subsequently, the fourth chapter of the study analyzes the whole plan for the conduct of a medical conference as well as all the issues that may arise from the beginning to the end. The fifth chapter is used to analyze the general difficulties encountered in organizing a medical conference, focusing on bureaucracy, pharmaceutical interference, and monopolies. Then, the sixth chapter of this study collects all the information concerning the development of medical conferences to date and the study of reception areas and the attitude of the local community. Going through the primary review, the seventh chapter focuses on researching and formulating conclusions using questionnaires. The eighth chapter is then used to illustrate the basic prospects for the development of conference tourism in the health sector, while chapter nine and final chapter of the study analyzes the conclusions that arise from the theoretical and empirical part of the study.
Περιέχει: Πίνακες, Σχεδιαγράμματα, Εικόνες, Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φορείς Διοργάνωσης Συνεδρίων
Ανάπτυξη Συνεδρίων
Medical Conferences
Conference's Growth
Συνεδριακός Τουρισμός
Ιατρικά Συνέδρια
Conference Tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-30
2017-10-11T10:17:38Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
137
32*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.