Μελέτη συμπεριφοράς χρηστών αναφορικά με τις ειδοποιήσεις για υπηρεσίες υγείας σε κινητές συσκευές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Study of user behavior with respect to alerts for health services on mobile devices
Μελέτη συμπεριφοράς χρηστών αναφορικά με τις ειδοποιήσεις για υπηρεσίες υγείας σε κινητές συσκευές

Παπαδοπούλου, Κυριακή

Κομνηνός, Ανδρέας
Παλαιγεωργίου, Γεώργιος

Modern smart device offer large amount of information, and context aware tools, elements which are extremely useful in electronic health applications (e-health). Therefore, the fact that such devices have gained recognition from e-health application users and thus turning them into m-health (mobile health) applications, is logical. With the rise of these kind of applications, the need to understand the importance of their notification rises. However, there is no adequate research for the nature and the result of such notifications in everyday life. In our research we study this user behanior in m-health applications and we try to find out the best way to increase the efficiency of these notifications.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Οι σύγχρονες έξυπνες κινητές συσκευές προσφέρουν όλο και μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας αλλά και εργαλεία επίγνωσης περιβάλλοντος (context-aware), στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα στις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (e-health). Επομένως είναι λογικό το γεγονός ότι οι συσκευές αυτές έχουν κερδίσει την αποδοχή των χρηστών σε e-health εφαρμογές, μετατρέποντας τις σε m-health (mobile health) εφαρμογές. Με την άνοδο των εφαρμογών αυτών εγείρεται και η σημαντικότητα των ειδοποιήσεων τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει επαρκής μελέτη για τη φύση και το αποτέλεσμα τέτοιων ειδοποιήσεων στην καθημερινή ζωή των χρηστών. Στην έρευνα μας γίνεται προσπάθεια μελέτης της συμπεριφοράς των χρηστών στις ειδοποιήσεις όσον αφορά σε εφαρμογή υγείας, και εξαγωγή συμπερασμάτων για τον καλύτερο τρόπο έκδοσης ειδοποίησης ώστε η εφαρμογή να φτάσει στο μέγιστο ποσοστό της αποτελεσματικότητας της.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χρήστες εφαρμογών υγείας
Ειδοποιήσεις
Ηλεκτρονική υγεία
Εφαρμογές υγείας
Μελέτη συμπεριφοράς

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-11T10:22:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
73*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.