Changes in the teacher's professional identity over time: narratives of teachers belonging to different generations

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι αλλαγές στην επαγγελματική ταυτότητα του δασκάλου στο πέρασμα του χρόνου: αφηγήσεις δασκάλων που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές
Changes in the teacher's professional identity over time: narratives of teachers belonging to different generations

Παλιούρας, Γεώργιος

Τσιώλης, Γεώργιος
Πανταζής, Παύλος

Η επαγγελματική αυτοαντίληψη και κατ’ επέκταση η επαγγελματική ταυτότητα, προκύπτει μέσα από διαδικασίες οι οποίες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Σκοπός της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το αν και πως αλλάζει, στο πέρασμα των χρόνων, η επαγγελματική ταυτότητα των δασκάλων επικεντρώνοντας στα στοιχεία εκείνα που οδηγούν στην επιλογή της διδασκαλίας ως επάγγελμα, που επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή κι επηρεάζονται από αυτήν, που δημιουργούν την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και διατηρούν την αίσθηση του καθήκοντος ως πρώτη προτεραιότητα στη συνείδηση κάθε δασκάλου/ας. Για τη διενέργεια της μελέτης ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας η οποία στηρίχθηκε στις απόψεις και στις εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών σε αυτήν ώστε μέσω της κατάλληλης ερμηνείας κι αξιολόγησης των δεδομένων να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Πραγματοποιήθηκαν έξι αφηγηματικές, βιογραφικές συνεντεύξεις στις οποίες δασκάλες και δάσκαλοι που εργάστηκαν ή εργάζονται, στο σύνολο σχεδόν του επαγγελματικού τους βίου, στον Δήμο Εορδαίας παρουσίασαν τις ιστορίες και τις εμπειρίες της ζωής τους μέσα από την επαναφορά γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε βάθος χρόνου. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην αποτύπωση των ευρημάτων, τα οποία αποδεικνύουν ομοιότητες στο πέρασμα του χρόνου οι οποίες διατηρούν σταθερή την επαγγελματική ταυτότητα. Τέτοια είναι η σχέση με τα παιδιά η οποία στηρίζεται στην αγάπη, η αίσθηση του καθήκοντος τόσο προς αυτά όσο και προς την υπηρεσία, τα εκπαιδευτικά πρότυπα που είχαν, ο εύκολος διορισμός που εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον. Βέβαια επειδή τα πράγματα πάντα αλλάζουν κι εξελίσσονται είναι λογικό να υπάρχουν και διαφορές οι οποίες βρίσκονται σε συνάφεια με την αλλαγή των συνθηκών ζωής στη διάρκεια του χρόνου κι οδηγούν στην αλλαγή της επαγγελματικής ταυτότητας. Οι πιο σημαντικές αλλαγές που αναδείχθηκαν σχετίζονται με τη μείωση του κύρους της διδασκαλικής ταυτότητας, με την ανάγκη για απόκτηση όλο και περισσότερων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και με την εμφάνιση νέων αναγκών στο οικογενειακό περιβάλλον.
0
Professional self-perception, and therefore one΄s professional identity arises from processes that are influenced by many factors. The purpose of this postgraduate diploma thesis is to investigate whether and how teachers' professional identity changes over time by focusing on those elements that lead to the choice of teaching as a profession, that affect family life in a vice versa relation, that create the need to acquire new knowledge and skills and maintain the sense of duty as the first priority in each teacher's consciousness. In order to carry out the present study, the qualitative method of research was based on the views and experiences of the participants in the study, so that, through the proper interpretation and evaluation of the data, the research questions and theories are more easily answered. Six narrative biographical interviews were conducted which teachers both male and female who teach or taught, during almost all of their professional life, in the Municipality of Eordea, presented the stories and experiences of their lives through the recalling of events that took place over time. The analysis of the data led to the discovery of the findings, which show similarities over time that maintain stable teacher’s professional identity such as the based on love relationship with children, the sense of duty not only towards them but also towards the service, the educational standards teachers had, the comfortable and without any worries appointment that ensured a better future. Because things are always changing and evolving, it makes sense to have differences that are in line with changing life conditions over the years and lead to a change in professional identity. The most important changes that have occurred relate to the decline in the validity of the teaching identity, the need to acquire more and more supplies that will lead to professional development and the emergence of new needs in the family environment.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Professional identity, professional development, professional self-perception, teacher, biographical narrative, career decision
Επαγγελματική ταυτότητα, επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική αυτοαντίληψη, δάσκαλος/α, βιογραφική αφήγηση, επιλογή επαγγέλματος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-11T10:52:40Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

36
6
217*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.