Πολιτιστική Πολιτική, Πολιτιστική Διοίκηση και Πολιτιστική Επικοινωνία στην περιφέρεια. Η περίπτωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Θέατρο Πολυχώρος Σφαγείο» στην Κω

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Cultural Policy, Cultural Management and Cultural Communication in the Region. The case of the Urban Non-Profit Company "Multi-purpose theatrical venue Slaughterhouse" in Kos
Πολιτιστική Πολιτική, Πολιτιστική Διοίκηση και Πολιτιστική Επικοινωνία στην περιφέρεια. Η περίπτωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Θέατρο Πολυχώρος Σφαγείο» στην Κω

ΔΡΟΥΓΚΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Τσακηρίδη, Όλγα
Φιλολία, Αργυρώ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην παρουσία των πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής της κρίσης ο πολιτισμός και η τέχνη αναδεικνύονται ως αναγκαίοι και σταθεροί πυλώνες, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν οι κοινωνίες να οικοδομήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τα μέλη τους. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια, λόγω των περιορισμένων επιλογών και διεξόδων είναι σημαντική η συμβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αγαθών, καθώς μπορούν να γίνουν πηγή ανακούφισης από το άγχος της καθημερινότητας αλλά και έμπνευσης για ένα διαφορετικό μέλλον. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το θεωρητικό, στο οποίο παρουσιάζονται οι έννοιες της πολιτιστικής πολιτικής, διαχείρισης, διοίκησης και επικοινωνίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Επίσης γίνεται παρουσίαση και συνοπτική εξέταση καινοτόμων μοντέλων, που μπορούν να υιοθετήσουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί, για τη διοίκηση και διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές του γενικού (δημοσίου) συμφέροντος. Στο πρακτικό, δεύτερο μέρος της εργασίας, ερευνάται η περίπτωση του πολιτιστικού οργανισμού «Θέατρο Πολυχώρος Σφαγείο» Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο νησί της Κω. Μέσα από τη μελέτη των δραστηριοτήτων του οργανισμού, παρουσιάζεται η πολιτιστική διοίκηση, διαχείριση και επικοινωνία που ακολουθεί και η, σε εθελοντική βάση πάντα, ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου τους. Παράλληλα βέβαια με την ανάδειξη της συμβολής του οργανισμού στην τοπική πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, προβάλλεται και το θέμα της συνεργασίας του με τον Δήμο της Κω, όπου οι προσπάθειες που γίνονται προσκρούουν στη μείωση των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού και δομών) για τον πολιτισμό.
The following thesis covers the presence of cultural organizations, which are active in the county, in cooperation with the local government and are based on local volunteers and the private initiative. In the constantly changing and demanding modern age of the economic crisis, culture and art are proving to be more important and necessary than ever before. With their help, societies can create more diverse environment for their members. Especially in the county, where there are limited recreational choices, cultural activities can help people relax and deal with everyday stress, while also inspiring them with a better future. This thesis is divided into two parts. The theoretical one, where the concepts of cultural politics, management, administration and communications in the locally cultural organizations are presented. There is also a presentation and summary of innovative models that cultural organizations can adopt for the administration and management of their cultural activities, in accordance with the principles of general (public) interest. In the second, practical part of the thesis, the case of the cultural organization « Multi-purpose theatrical venue “Slaughterhouse”» an urban non-profit company, which is active on the island of Kos, is researched. Through the study of the activities of the cultural organization, the cultural administration, management and communication that is followed by, on a voluntary basis of course, the active participation of the citizens in the cultural activities of their country is presented. At the same time, while the contribution of the cultural organization to the local cultural and economic development is indisputable, the issues of cooperation of the organization by the Municipality of Kos, are also highlighted, since there are efforts to reduce the available resources (economic resources, human resources, structures) for culture.
Περιέχει : Ερωτηματολόγια, Φωτογραφικό Υλικό

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες
πολιτιστική διοίκηση
Θέατρο Πολυχώρος Σφαγείο
μοντέλο ΠΔΕΑ
πολιτιστική επικοινωνία
πολιτιστική διαχείριση
θεατρική παραγωγή στην περιφέρεια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:11:17Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

122
1
40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.