Πολιτιστικές δραστηριότητες, τοπική ταυτότητα και παγκόσμια ανάπτυξη. Ψηφιακές προκλήσεις για τη νησιωτική ανάπτυξη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πολιτιστικές δραστηριότητες, τοπική ταυτότητα και παγκόσμια ανάπτυξη. Ψηφιακές προκλήσεις για τη νησιωτική ανάπτυξη.

Φύτρου, Ζαμπέλα

Τσιουρής, Ιωάννης
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια της πολιτιστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξή της σε πραγματικό ή ψηφιακό περιβάλλον. Στο θεωρητικό πλαίσιο αναπτύσσονται με απλό τρόπο και σαφήνεια οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας αλλά και της πολιτισμικής και τοπικής ταυτότητας. Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της πολιτιστικής δραστηριότητας, αναπτύσσονται τα είδη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και το πλαίσιο ένταξής τους, οι αρχές του γενικού δημοσίου συμφέροντος και η συμβολή του πολιτιστικού διαχειριστή για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ακολούθως αναλύονται τα πέντε βασικά στάδια ανάπτυξης της πολιτιστικής δραστηριότητας, δηλαδή η σύλληψη της ιδέας, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία, η παραγωγή, η λειτουργία και η αξιολόγηση και αξιοποίησή της. Επιπλέον, αποτυπώνεται η σχέση μεταξύ των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της ψηφιακής τεχνολογίας και ο ρόλος της στην προώθηση και προβολή αυτών, καθώς και η χρήση του Μοντέλου Διαχείρισης «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης (ΠΔΕΑ)». Ακολούθως, παρουσιάζεται η πολιτιστική ταυτότητα της νήσου Θήρας (Σαντορίνης), οι βασικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο νησί για την ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι κατηγορίες των πολιτιστικών εκδηλώσεων που προσφέρουν στους μόνιμους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες. Το επίκεντρο της εργασίας είναι το Φεστιβάλ Τεχνών του Εργοστασίου Τεχνών Σαντορίνης – Santorini Arts Factory (SAF). Αρχικά παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία για το SAF, αποτυπώνεται η ανάλυση SWOT του SAF, αναλύεται το Φεστιβάλ Τεχνών του μέσα από τα πέντε στάδια ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αξιολογείται με βάση το Μοντέλο Διαχείρισης «ΠΔΕΑ». Στην τελευταία ενότητα παραθέτονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις, που επικεντρώνονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη νησιωτική ανάπτυξη.
Περιέχει : διαγράμματα, φωτογραφίες, εικόνες.
This dissertation deals with the concept of cultural activity and its development in a real or digital environment. In the theoretical framework the concepts of civilisation and culture and the concepts of cultural and local identity are developed with simplicity and clarity. Following that, the definition of cultural activity is provided. The different types of cultural activities and the framework of their integration is developed, along with the principles of general public interest and the contribution of the cultural administrator in the development of cultural activities. Subsequently, the five main stages of development of cultural activity are explored, i.e. concept, planning and preparation, production, operation, evaluation and finally its exploitation. In addition, the relationship between cultural activities and digital technology is reflected and so is its role in their promotion and enhancement in combination with the use of the Management Model ‘’Cultural Activities Active Perception". Then the cultural identity of the island of Thira (Santorini) is presented, including the main players on the island for the development of cultural events and the categories of cultural events offered to residents and visitors alike. The focus of this dissertation is the Santorini Arts Factory (SAF) Festival. Initially, there are some historical data about SAF, the SWOT analysis for SAF is equally reflected and finally there is a thorough analysis of the Arts Festival through the five stages of development, implementation and evaluation of cultural activities on the basis of the Management Model "Cultural Activities Active Perception". The last section lists the conclusions and proposals which focus on the use of new technologies to achieve development on the islands.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστική Δραστηριότητα
Thira
Digital Technology
Θήρα
Cultural Activities
Ψηφιακή Τεχνολογία
Μοντέλο ΠΔΕΑ
Model CAAP

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-12T08:11:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
128
91*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.