Γραμμικά Πάρκα και Παραποτάμιες Διαδρομές Πρασίνου μέσα στην Πόλη: Η Περίπτωση του Χειμάρρου Αναύρου στο Βόλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Linear Parks and Green Riverside Paths in Urban Areas: The Case of Stream Anavros in Volos
Γραμμικά Πάρκα και Παραποτάμιες Διαδρομές Πρασίνου μέσα στην Πόλη: Η Περίπτωση του Χειμάρρου Αναύρου στο Βόλο

Παγκαρλιώτα, Θεοδώρα

Ασπρογέρακας, Ευάγγελος
Αξαρλή, Κλεονίκη
Χριστοπούλου, Όλγα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της αξιοποίησης, ανάδειξης και βελτίωσης των υπαίθριων δημόσιων χώρων στην πόλη, και πιο συγκεκριμένα τη δημιουργία γραμμικών πάρκων κατά μήκος παραποτάμιων περιοχών εντός του αστικού ιστού. Στόχος είναι η δημιουργία διαδρομών πρασίνου μέσα στις πόλεις, και η διασύνδεσή τους με άλλους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και χρήσεις γης, δημιουργώντας ένα δίκτυο ασφαλούς και ευχάριστης μετακίνησης μέσα στις πόλεις. Το παράδειγμα του χειμάρρου Αναύρου στην πόλη του Βόλου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πνεύμονα πρασίνου εντός του αστικού ιστού, το οποίο όμως παραμένει αναξιοποίητο. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τον ρόλο αυτού του δημόσιου χώρου μέσα στον αστικό ιστό και τις προοπτικές ανάπτυξης και ανάδειξής του.
Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Χάρτες, Φωτογραφίες
This diploma thesis deals with the exploitation, promotion and improvement of outdoor public spaces in urban areas, and more specifically the creation of linear parks along river basins within the urban space. Its aim is the creation of green paths in cities, and their connection with other public spaces and land uses, in order to create a safe and enjoyable mobility network within cities. The Anavros torrent in Volos city is a characteristic example of a green lung within the urban space, which remains untapped. This paper highlights the role of this public space and the perspective of its development.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αστικό Περιβάλλον
Γραμμικά Πάρκα
Urban Environment
Green Network
Δίκτυο Πρασίνου
Linear Parks

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-12T08:13:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
115
206*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.