δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προστασία της Ιδιωτικότητας στη Διασύνδεση Δεδομένων
Privacy-Preserving Record Linkage

Πρασσά, Νικολέτα

Βερύκιος, Βασίλειος
Ρήγκου, Μαρία

Περιέχει: 17 Διαγράμματα
Στην εποχή της πληροφορίας που διανύουμε, και ειδικότερα των μεγάλων δεδομένων, σημαντική θέση κατέχει η ενοποίηση των πληροφοριών. Μεγάλοι οργανισμοί, όπως επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα, ερευνητικά ιδρύματα, επιδιώκουν την ενοποίηση των δεδομένων τους. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Ως διασύνδεση δεδομένων (Record Linkage - RL) εννοούμε τη διαδικασία της σύνδεσης εγγραφών οι οποίες εκπροσωπούν την ίδια οντότητα, σε μία ή σε περισσότερες βάσεις δεδομένων (ΒΔ) (ασθενής, πελάτης, εργαζόμενος κλπ). Η έλλειψη κοινών αναγνωριστικών στις διαφορετικές ΒΔ, καθώς και τυπογραφικά λάθη και ασυνέπειες στα δεδομένα, καθιστούν τη διαδικασία της διασύνδεσης επιχειρησιακά επίπονη και δύσκολη. Αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος κατά τη διασύνδεση δεδομένων. Οι διαρκείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, έχει οδηγήσει στην ανάγκη ανάπτυξης μιας πρόσθετης μεθοδολογίας, η οποία είναι η Προστασία της ιδιωτικότητας στη διασύνδεση δεδομένων (Privacy-Preserving Record Linkage - PPRL). Η PPRL είναι ένα σύνολο μεθοδολογιών και τεχνικών που επιτρέπουν τη διασύνδεση δεδομένων χωρίς να γνωστοποιούνται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις προς διασύνδεση ΒΔ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε αρχικά τη διαδικασία της διασύνδεσης δεδομένων και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την υλοποίησή της. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην τεχνική του PPRL και στις παραμέτρους αυτής. Σε επόμενο βήμα, ακολουθεί διεξοδική παρουσίαση ενός πρωτοκόλλου τεχνικής PPRL καθώς και ανάλυση τεχνικών που σχετίζονται με το πρωτόκολλο και οδηγούν σε ποιοτικότερα αποτελέσματα στη διαδικασία της διασύνδεσης δεδομένων. Τέλος, αναφερόμαστε σε μία καινούργια τεχνική που αφορά τη διατήρηση της ιδιωτικότητας σε στατιστικές βάσεις δεδομένων.
In the era of information that we are going through, and in particular of big data, the integration of information keeps an important place. Large organizations, such as businesses, public sector agencies, research institutions, seek to integrate their data. This process gives the opportunity to analyze and process data in order to make better decisions. As Record Linkage (RL) we consider of the process of linking records that represent the same entity to one or more databases(DB) (patient, client, worker, etc.). The lack of common identifiers in different DBs, as well as typographical errors and inconsistencies in the data, makes the linkage process very difficult. This is one of the basic challenges that someone could face at the linking process. The lasting changes to the legislative framework over recent years with regard to the protection of sensitive personal data have led to the need of developing an additional methodology, which is Privacy- preserving Record Linkage (PPRL). PPRL is a set of methodologies and techniques that allow the linkage of records without disclosing the sensitive personal data contained in the DB to be linked. In the present paper, we initially present the process of Record Linkage and the challenges related to its implementation. Afterwards we will concentrate on the PPRL technique and its parameters. At a later stage, a detailed presentation of a technical PPRL protocol as well as analysis of protocol-related techniques for better results in the Record Linkage, follows. Finally, we will refer to a new technique that concerns about privacy in statistical data-bases.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διασύνδεση Δεδομένων
Προσδιοριστική διασύνδεση δεδομένων
Κωδικοποίηση αλφαριθμητικών
Προστασία της ιδιωτικότητας στη διασύνδεση δεδομένων
Κρυπτογραφία
Πιθανολογική διασύνδεση δεδομένων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:24:39Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
102*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.