Σκιαγράφηση και διαφοροποιήσεις του ελληνικού πολιτισμικού nation branding στην τρέχουσα πολιτική της περιόδου της οικονομικής κρίσης (2010 – 2016).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
and differentiations of the Greek cultural nation branding in the current policy of economic crisis (2010 – 2016).
Σκιαγράφηση και διαφοροποιήσεις του ελληνικού πολιτισμικού nation branding στην τρέχουσα πολιτική της περιόδου της οικονομικής κρίσης (2010 – 2016).

ΠΑΠΠΑ, ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ

The dissertation at hand deals with the issue of Greece’s potentially new Brand Name within the current environment of globalization and fiscal crisis, as well as its differentiation with relevant antagonistic countries especially of the European South. The research was conducted by means of the qualitative paradigm, such as, the semi structured in depth interviews among a sample of five participants who were chosen according to deliberate method in account of their professional identity either in the cultural and/or political domain. The findings of the research were analyzed by means of the theoretical strands of Discourse Analysis and were assumed to conclude in three main subjects: firstly, of the inability to rejoin the cultural/advertisement part with that of a (geo) political framework, secondly, it revealed the existence of a positive concern about the country’s great potential in the form of its rich and multifaceted natural environment and thirdly, it made serious notice of the need to construct a balanced relation between the internal multiculturalism and the global audiences by simultaneously indulging in modern aspects of the traditional individual idiosyncrasies in order to upgrade older international images that no longer are effective in today’s globalized world.
Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το θέμα της δημιουργίας ενός νέου brand name για την Ελλάδα λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και τον ανταγωνισμό με χώρες κυρίως του Νότου. Η έρευνα ήταν ποιοτικής μεθοδολογίας και μέσα συλλογής δεδομένων την ημιδομημένη συνέντευξη βάθους πέντε συμμετεχόντων/ουσων που επιλέγηκαν με σκόπιμη διαδικασία βολικού τύπου στη βάση της επαγγελματικής τους ιδιότητας. Τα ευρήματα κατέτειναν σε τρία συμπεράσματα. Πρώτον, την αδυναμία συνάρθρωσης της διαφημιστικής και πολιτισμικής πτυχής του εγχειρήματος με την (γεω) πολιτική αντίστοιχη. Δεύτερον, την ύπαρξη μιας θεμιτής ποικιλομορφίας στην αναζήτηση επιμέρους ετικετών για την αντανάκλαση των διαφορετικών εκδοχών της τουριστικής και πολιτισμικής παράδοσης. Και τρίτον, την ανάγκη επιδίωξης μιας ισορροπημένης σχέσης της εσωτερικής πολυπολιτισμικότητας με το παγκόσμιο κοινό ταυτόχρονα με στήριξη της εγχώριας ιδιαιτερότητας είτε σε ιδιοσυγκρασιακό βάθος των πολιτών είτε σε ανακαίνιση των παλαιότερων στερεοτύπων που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές εξελίξεις.
εικόνες 3

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τοπιογραφική ποικιλομορφία
Nation Branding
διεθνής ανταγωνιστικότητα
ποιοτική μεθοδολογία
διαφοροποίηση, πολυπολιτισμικότητα
ημιδομημένη συνέντευξη βάθους

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:39:05Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
26.692
28*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.