ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
AGRI-TOURISM AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΕΡΜΟΦΙΛΗ - ΜΑΡΙΝΑ

ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΝΝΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ο αγροτουρισμός ειδικότερα, είναι μορφές δραστήριων ταξιδιών εμπειριών, μέσα από τα οποία προωθούνται τουριστικές πολιτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον, τις κοινωνικές και πολιτιστικές παραδόσεις και την τοπική κοινωνία του εκάστοτε προορισμού και αμβλύνεται η εποχικότητα που είναι βασικό πρόβλημα του Ελληνικού τουρισμού. Ο Αγροτουρισμός είναι η ήπια μορφή τουρισμού που σχετίζεται με το αγροτικό περιβάλλον καθώς ο επισκέπτης διαμένει συνήθως σε καταλύματα εντός αγροτικού χώρου, παρατηρεί ή / και συμμετέχει στις αγροτικές εργασίες και καταναλώνει τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Οι δράσεις του αγροτουρισμού έχουν όχι μόνο οικολογική αλλά και κοινωνική διάσταση καθώς προωθούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της αγροτικής οικογένειας αλλά και ολόκληρων περιοχών της υπαίθρου, που δύσκολα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οικονομικά με διαφορετικό τρόπο. Κύριος στόχος της μελέτης είναι να παρουσιάσει χρήσιμα στοιχεία για τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα και για την επιχειρηματικότητα στη χώρα και να εντοπίσει την άποψη των επιχειρηματιών του κλάδου αλλά και τα πιθανά εμπόδια και θολά σημεία που αντιμετώπισαν κατά την διάρκεια των διαδικασιών έναρξης και επιχορήγησης της αγροτουριστικής τους μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν οι δυνατότητες αλλά και οι αδυναμίες της επιχειρηματικότητας στον αγροτουρισμό. Η νέα γενιά μπορεί να εμπλακεί στην εν λόγω επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να βρει διέξοδο για την ανεργία που μαστίζει την ηλικιακή της ομάδα. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν η ανάγκη βελτίωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών έναρξης, χρηματοδότησης και επιχορήγησης καθώς και η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων να εμπλακούν στον αγροτουρισμό.
ABSTRACT Special and alternative forms of tourism and agri-tourism in particular are forms of active travel experiences, through which the most environmentally friendly policies of tourism are promoted, the sociocultural traditions and the local society of the destination are familiarized and the seasonality - that is a major problem of Greek tourism activity – softens. Agri-tourism is the mild form of tourism associated with the rural environment as the visitor usually resides in rural accommodation, observes or participates in agricultural work and consumes local products of the area. Agri-tourism actions have not only an ecological but also a social dimension as they promote economic and social development regarding the rural family as well as entire rural areas that could hardly be developed economically in a different way. The main objective of the study is to present data on agri-tourism in Greece on entrepreneurship in the country and to identify the viewpoint of entrepreneurs in the sector, as well as the possible obstacles and blurring points they encountered during the start and grant-funding procedures of their agri-tourism unit. This will highlight the potential and the weaknesses of entrepreneurship in agri-tourism. The young generation may be involved in this entrepreneurship in order to find a way out for the unemployment that is plagued by their age group. The main findings of the survey were the need to improve and accelerate the start-up, funding and grant procedures, as well as the need for counseling and training the stakeholders to engage in agri-tourism.
2 Σχήματα, 1 Πίνακας και 34 Γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Νεανική Επιχειρηματικότητα - Youth Entrepreneurship
Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων - Early stage Entrepreneurship
Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού - Special Interest & Alternative tourism
Αγροτουρισμός - Agritourism
Τουρισμός Υπαίθρου - Rural tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:45:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
149
75*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.