Η εξέλιξη του θεατρικού φωτισμού από το φυσικό φως στο video mapping

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The evolution of theatrical light from natural light to video mapping
Η εξέλιξη του θεατρικού φωτισμού από το φυσικό φως στο video mapping

Μπανάβα, Αθηνά

Κορακίδου , Βερονίκη
Τριβυζαδάκης, Νικόλαος

Το φως παίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο στην οπτική αντίληψη όσο και στη δημιουργία ατμόσφαιρας. Αποτελεί βασικό εργαλείο στη σύνθεση του τελικού οπτικού αποτελέσματος στο θεατρικό φωτισμό. Ο ρόλος του δεν είναι μόνο να δώσει φως στη σκηνή, αλλά να βοηθήσει στη σύνθεση της εικόνας, της αφήγησης και του τελικού εικαστικού αποτελέσματος. Το ίδιο το φως αποτελεί μια μορφή τέχνης, που υπόκειται σε τεχνικές, προκείμενου να αναδείξει το έργο. Ο φωτιστής για την επίτευξη του έργου του χρησιμοποιεί τα απαραίτητα εργαλεία, που εξελίχθηκαν μέσα στο πέρασμα των χρόνων και ενώ στην αρχή γινόταν χρήση του φυσικού φωτός, σήμερα γίνεται χρήση φωτιστικών πηγών τεχνολογικά εξελιγμένων. Μια τέτοια νέα τεχνολογία αποτελεί και το video mapping. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο με περιορισμένη χρήση στον θεατρικό χώρο στη χώρα μας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει την εξέλιξη του φωτός και εν γένει στο θεατρικό χώρο και κατά πόσο το video mapping μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο με αναζήτηση παραδειγμάτων και αντίστοιχων εφαρμογών. Η παρούσα διπλωματική ερευνά την εξέλιξη του θεατρικού φωτισμού σε σχέση με τον αρχιτεκτονικό και την επιστημονική εξέλιξη του φωτός. Μια πορεία κοινή, βασισμένη να υπηρετεί τις ανάγκες του κάθε χώρου με γνώμονα τις αρχές και τις ιδιότητες του φωτός. Στον θεατρικό φωτισμό ενσωματώθηκαν άμεσα οι εξελίξεις της επιστήμης του φωτός, καθώς οι ανάγκες του θεάματος «απαιτούσαν» νέες τεχνικές για την επίτευξη του οπτικού αποτελέσματος. Στα πλαίσια αυτά το video mapping αποτελεί ένα σύγχρονο δυναμικό εργαλείο που εντάσσεται αργά στο θεατρικό χώρο για να υπηρετήσει ανάγκες και να ενισχύσει τη δύναμη της εικόνας. Το video mapping αποτελεί μια εξελιγμένη τεχνική προβολής πάνω σε ένα αντικείμενο, παρέχει τη δυνατότητα της αλλαγής σχήματος, μορφής και θέσης στο χώρο, με παράλληλη χρήση πολλαπλών εικόνων και κίνησης. Ο ρόλος του mapping και κατά πόσο εξυπηρετεί το περιεχόμενο του, αποτελεί πρόσφορο πεδίο μελέτης και έρευνας.
Περιέχει: ΕΙκόνες
Light plays a directing role both in visual perception and in the establishment of atmosphere. Thus it is a basic tool in the synthesis of the final visual effect in the theatrical lighting. Its role is not only to illuminate the stage but also to help in the composition of the final, narrative and visual effect. Light itself is a form of art. In that frame, Lighting Designer is an artist, who uses all necessary available tools that have been evolved over the years in order to manipulate both natural and artificial lighting. A contemporary tool, based on advanced technological progress is also video mapping. It is a modern tool, widespread in a global base but with limited use in the theater in Greece. The aim of our work is to investigate both the evolution of light and lighting usage in the theatrical field, and whether video mapping can be a useful tool for it. Lighting, is an integral part of each theatrical performance, based on the technological achievements and adapted to the needs and requirements of both the era and the play in order to create the atmosphere. 20th century was characterized as the era of technology and information. The digital age has been incorporated into all disciplines of science and our everyday life, and therefore, theatrical and stage lighting is evolved with it. Our research will investigate the evolution of theatrical – stage lighting in relation to the architectural and scientific evolution of light. After that, our work will focus on theatrical lighting, where the developments of light science were immediately integrated, as the needs of the spectacle "required" new techniques to achieve the visual result. In this context, video mapping is a modern, dynamic tool that slowly enters into the theater to provide commitments and enhance the power of the image and the visual effect. Video mapping is an advanced technique on an object, providing the ability to change shape and position in space, while using multiple images and motion. The role of mapping and whether it serves its content is a field for further study and research.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

θεατρικός φωτισμός
theatrical light
video mapping
projection
βίντεο προβολές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T06:14:24Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

165
0
40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.