ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ.ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΡΥΠΑΝΣΗ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Atmospheric air. Chemical composition , pollution , weather phenomena.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ.ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΡΥΠΑΝΣΗ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιέχει: Φωτογραφίες, εικόνες, διαγράμματα, πίνακες.
Earth was created about 4.5 billion years ago. When Earth was 2 billion year age, there was no atmosphere, then slowly oxygen was created through various procedures, but mainly through photosynthesis. Oxygen along with nitrogen created, for the most part, a protective shell for the life of our planet, which is earth’s atmosphere. Although its thickness is minimal compared to the earth’s radius, atmosphere’s value is immeasurable because it is not only responsible for the existence of life but also because all the weather phenomena take place in it. Inside atmosphere, and especially in the first layer of its, the troposphere, water performs its precious circle. Inside atmosphere forms the clouds, the haze, the lightning, the wind, and many other known to all of us as weather phenomena. Due to the movement of the earth and to the temperature difference in height of the atmosphere, a natural movement of the gas masses occurs. However, due to the uneven ground-sea distribution on the Earth's surface, many wind types appear. Some of them are monsoon, cyclone and ancyclone. Although the atmosphere is so important to the survival of life, man inexpensively consumes fossil fuels, thereby releasing pollutants into the environment. This pollution is also caused by natural causes, but it is exacerbated by anthropogenic causes. The result of this pollution is the increase in greenhouse effect intensity as well as the thinning of stratospheric ozone. The effects of these two phenomena appear to be detrimental to human health and contribute to climate change. The effects of pollution are not limited to humans and the climate but to animals and plants. Unfortunately, not only these two phenomena are the effects of pollution, but also the problem of photochemical pollution of cities as well as acid rain is equally serious. The problem of pollution is global and worries almost all the governments of our modern world. Efforts to take action have, unfortunately, not always been in the right direction. One way to tackle pollution is to take measures to reduce pollutants from their main sources, which are mainly industry and transport. The implementation of these measures must be rigorous and supervised for their effectiveness.
Πριν από 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε η Γη. Αρχικά δεν διέθετε ατμόσφαιρα, αλλά μετά τα πρώτα 2 δισεκατομμύρια χρόνια της ζωής της, σιγά-σιγά, με πολύπλοκες διαδικασίες, με βασικότερη την φωτοσύνθεση, εμφανίστηκε στη Γη το πολύτιμο οξυγόνο. Το Ο2 μαζί με το άζωτο δημιούργησαν, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, ένα προστατευτικό κέλυφος για τη ζωή του πλανήτη μας που δεν είναι άλλο από την ατμόσφαιρα της γης. Παρότι το πάχος της σε σύγκριση με την ακτίνα της γης είναι ελάχιστο, η αξία της είναι ανυπολόγιστη διότι όχι μόνο είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη ζωής αλλά και διότι μέσα σε αυτήν λαμβάνουν χώρα όλα τα καιρικά φαινόμενα. Στο εσωτερικό της ατμόσφαιρας, και κυρίως στο πρώτο στρώμα της την τροπόσφαιρα, το νερό εκτελεί τον πολύτιμο κύκλο του. Επίσης μέσα σε αυτό σχηματίζονται τα νέφη, ο υετός, οι κεραυνοί, ο άνεμος και άλλα, γνωστά σε όλους μας, καιρικά φαινόμενα. Λόγω της κίνησης της Γης αλλά και της διαφοράς θερμοκρασίας καθ’ ύψος της ατμόσφαιρας, εμφανίζεται μία φυσική κίνηση των αέριων μαζών. Λόγω όμως της ανομοιόμορφης κατανομής εδάφους-θάλασσας στην επιφάνεια της Γης, εμφανίζονται πολλά είδη ανέμων. Μερικοί από αυτούς είναι οι αληγείς, οι μουσώνες, οι κυκλώνες, και οι αντικυκλώνες. Παρότι η ατμόσφαιρα είναι τόσο σημαντική για την επιβίωση των οργανισμών που υπάρχουν στον πλανήτη μας, ο άνθρωπος αλόγιστα καταναλώνει ορυκτά καύσιμα με αποτέλεσμα να απελευθερώνει στο περιβάλλον ουσίες που το ρυπαίνουν. Η ρύπανση αυτή γίνεται και από φυσικά αίτια, επιδεινώνεται όμως από τα ανθρωπογενή αίτια. Αποτέλεσμα αυτής της ρύπανσης είναι η αύξηση της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς και η λέπτυνση του στρατοσφαιρικού όζοντος. Οι συνέπειες των δύο αυτών φαινομένων φαίνεται να είναι επιβαρυντικές για την υγεία του ανθρώπου και συντελούν στην κλιματική αλλαγή η οποία εκφράζεται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι επιδράσεις της ρύπανσης δεν περιορίζονται μόνο στον άνθρωπο και στο κλίμα αλλά στα ζώα και στα φυτά. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά τα δύο φαινόμενα τα αποτελέσματα της ρύπανσης, διότι εξίσου σοβαρό είναι και το πρόβλημα της φωτοχημικής ρύπανσης των πόλεων όπως και η όξινη βροχή. Το πρόβλημα της ρύπανσης είναι παγκόσμιο και ανησυχεί σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις του σύγχρονου κόσμου μας. Προσπάθειες για την λήψη μέτρων έχουνε γίνει, δυστυχώς όχι πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μονόδρομος για την αντιμετώπιση της ρύπανσης είναι η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των ρύπων από τις κύριες πηγές τους, που είναι οι βιομηχανίες και οι μεταφορές. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών πρέπει να είναι αυστηρή και να εποπτεύονται για την αποτελεσματικότητά τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ατμόσφαιρα
νέφη
Atmosphere
ρύπανση
clouds
pollution
κλιματική αλλαγή
climate change

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-13T08:25:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
0
16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.