Απόψεις των φοιτητών/τριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την επίδραση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Περίπτωση φοιτητών/τριών μόνιμων κατοίκων απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Views of the students of the Hellenic Open University regarding the effect that has their physical presence in the face to face meetings on the achievement of teaching objectives. A case of students who are residents of remote Greek isles.
Απόψεις των φοιτητών/τριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την επίδραση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Περίπτωση φοιτητών/τριών μόνιμων κατοίκων απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.

Γιώρης, Χρήστος

Τσιώλης, Γεώργιος
Χατζηνικήτα, Βασιλεία
Τσάφος, Βασίλειος

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης. Προσφέρουν τη δυνατότητα για «πρόσωπο με πρόσωπο» επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των Καθηγητών – Συμβούλων. Ωστόσο, η παρουσία στις συναντήσεις των φοιτητών δεν είναι πάντα εύκολη και ειδικότερα αυτών που μένουν σε νησιωτικές περιοχές. Στην παρούσα εργασία διερευνήσαμε τις αντιλήψεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ αναφορικά με την επίδραση που έχει στις σπουδές η φυσική τους παρουσία στις «πρόσωπο με πρόσωπο» συναντήσεις.
Περιέχει πίνακες και γραφήματα.
Tutorials are essential in Hellenic Open University’s studies. They offer the opportunity for a ‘face to face’ communication between students and their tutors. However, the students’ presence to the meetings is not always easy to achieve, especially for those who live in the Greek isles. In this research we looked into the perceptions of the undergraduate and postgraduate students of the Hellenic Open University regarding the effect that has their physical presence in the "face to face" meetings on their studies.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Distance Education
Information and Communications Technology
Ομαδικές Συνεργατικές Συναντήσεις
Teleconference
Τηλεδιάσκεψη
Εξ Aποστάσεως Eκπαίδευση
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Face to Face Tutorials

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:08:06Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

100
3
162*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.