Πολιτιστικές Αναπαραστάσεις της Γαλλοφωνίας στα εγχειρίδια της Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα: μελέτη σημειωτική και συγκριτική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Représentations culturelles concernant la Francophonie dans les manuels de FLE en Grèce: étude comparative et sémiotique
Πολιτιστικές Αναπαραστάσεις της Γαλλοφωνίας στα εγχειρίδια της Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα: μελέτη σημειωτική και συγκριτική

ΚΟΥΡΝΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Κουρδής, Ευάγγελος
Νίκου, Θεοδώρα

Διαγράμματα,Εικόνες
H σύγχρονη κοινωνική κατάσταση προκάλεσε την εμφάνιση της πολυγλωσσίας, ένα γεγονός στενά συνδεδεμένο με την μετανάστευση. O μαθητής μια ξένης γλώσσας προσεγγίζει την πολυγλωσσία μέσα στην τάξη του, επειδή έρχεται σε επαφή με τους συμμαθητές του οι οποίοι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες και έχουν διαφορετική κουλτούρα. Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της Γαλλοφωνίας και να αποκαλύψουμε όλες τις πλευρές της έννοιας της Γαλλοφωνίας με την βοήθεια της επιστήμης της Σημειωτικής. Mελετήσαμε δύο εγχειρίδια με στόχο να αποκαλύψουμε τον τρόπο κατά τον οποίο αναπαρίσταται ο κόσμος της Γαλλοφωνίας μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες αυτών των εγχειριδίων. Στο πλαίσιο της εργασίας μας, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα μέσω ενός ερωτηματολογίου για να μελετήσουμε τις γνώσεις και τον βαθμό ενδιαφέροντος των μαθητών γυμνασίου για τη Γαλλοφωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας, μας διαβεβαίωσαν ότι πολιτιστικά στοιχεία, όπως οι παραδόσεις, η γαστρονομία, η ψυχαγωγία, οι χειρονομίες των γαλλόφωνων χωρών καθώς και γλωσσικά στοιχεία, όπως οι διάλεκτοι της γαλλικής γλώσσας δεν θα πρέπει να λείπουν από τα περιεχόμενα του βιβλίου της ξένης γλώσσας. Θα ήταν ενδιαφέρον για τους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων να εμπνευστούν από τα αποτελέσματα αυτά και να αναθεωρήσουν σχετικά με το περιεχόμενο των εγχειριδίων της ξένης γλώσσας.
Au sein de toute société émergent le multilinguisme et le plurilinguisme, deux phénomènes liés à l’immigration. L’apprenant d’une langue étrangère se voit approcher ce plurilinguisme dans sa classe où il communique avec des camarades de cultures et langues différentes. Dans ce mémoire, nous aborderons la notion de Francophonie et nous révélerons tous ses aspects dans les manuels de Français langue étrangère au moyen du champ scientifique de la sémiotique. Afin d’atteindre cet objectif, nous étudierons deux manuels pour voir comment le monde francophone est représenté dans leurs textes et leurs images. Dans le cadre de notre travail, nous avons réalisé une enquête au moyen d’un questionnaire pour étudier les connaissances et le degré d’intérêt des apprenants sur la francophonie. Les résultats de notre recherche nous ont assuré que des éléments culturels tels que les traditions, la gastronomie, les loisirs, les gestes des pays francophones ainsi que des éléments linguistiques comme les variétés de la langue française ne sont pas à négliger dans les contenus des manuels de la langue étrangère. Il serait intéressant pour les concepteurs des manuels de FLE d’être inspirés de ces résultats et de réfléchir de nouveau sur les contenus de leurs manuels.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Semiotique
image
Πολυγλωσσία
Εγχειρίδιο
Francophonie
variété
εικόνα
Σημειωτική
Plurilinguisme
Manuel
Διάλεκτος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

French

2017-10-16T09:18:53Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

167
3
4*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)