Η αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές- Καρναβάλι της Ξάνθης. Ο ρόλος τους στην προσέλκυση κοινού σε καιρούς κρίσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Use of traditional and contemporary communication means in the Thracian Folklore Celebrations – Carnival of Xanthi. Their role in attracting public during the current economic crisis.
Η αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές- Καρναβάλι της Ξάνθης. Ο ρόλος τους στην προσέλκυση κοινού σε καιρούς κρίσης.

Δράκου, Μαρία

Μπιτσάνη, Ευγενία
Γκαντζιάς, Γεώργιος
Κάβουρα, Ανδρονίκη

Η βαθιά κρίση που βιώνει η χώρα μας τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, και αναμφίβολα και την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε την πορεία για επιβίωση και ανάπτυξη ενός πολιτιστικού θεσμού με μακρά ιστορία, των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών- Καρναβάλι Ξάνθης και ειδικότερα τα μέσα και εργαλεία που αξιοποιούν οι διοργανωτές του για να διατηρήσουν το κοινό τους στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Για να κατανοήσουμε και να αναδείξουμε τα παραπάνω θα πραγματοποιήσουμε αρχικά μια παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων πάνω στα θέματα των επικοινωνιακών πολιτικών και στρατηγικών πολιτιστικών φορέων, αναλύοντας τα μέσα που αυτοί χρησιμοποιούν, τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα πιο σύγχρονα, ενώ θα σταθούμε επίσης στη χρήση και αξιοποίηση της ολοένα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας και των εργαλείων του διαδικτύου. Η θεωρητική μας διαδρομή προς την κατανόηση των θεμάτων αυτών θα πάρει συγκεκριμένη μορφή με την ανάδειξη της αξιοποίησης στην πράξη όλων των παραπάνω επικοινωνιακών εργαλείων και ευκαιριών από τον διοργανωτή φορέα των Εορτών, του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ενώ τέλος, μέσω έρευνας κοινού θα διαπιστώσουμε την επίδραση των επικοινωνιακών εργαλείων αλλά και της πολιτιστικής δραστηριότητας συνολικά στο κοινό.
The deep crisis experienced in our country in economic, social and cultural level influences largely not only the activities and lifestyle of modern society, but also -undoubtedly- the growth of cultural activities. In this paper we will examine the progress, survival and growth of a cultural institution with long history, the Thracian Folklore Celebrations- Carnival of Xanthi and especially the means and tools that are being used by the organizing institute to maintain their audience especially during the difficult times we are going through. In order to highlight and better understand these issues, we will present first the theoretical approaches on communication policies and strategies of cultural institutions, and continue with analyzing the means they use, both traditional and contemporary, while we will also focus on the use of most developing technological and internet tools. Our theoretical search of understanding the issues mentioned above, will take a particular form with the presentation of practical use of all these communication tools and opportunities by the organizer institute, the Cultural Center of Xanthi Municipality. Finally, by using the tool of audience research, we will realize the impact of the particular cultural activity and communication strategies to the public.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέσα Επικοινωνίας
Στρατηγική Επικοινωνίας
Προσέλκυση κοινού
Θρακικές Λαογραφικές Εορτές
Τεχνολογία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:24:52Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

56
2
153*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.