Ο φωτισμός ως εργαλείο ενίσχυσης της εμπειρίας του αστικού περιβάλλοντος: Εγκατάσταση φωτισμού στον Προσφυγικό Συνοικισμό Γυθείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEnhancing the experience in urban space by lighting: Lighting installation in the Refugee Settlement of Gythio.
Ο φωτισμός ως εργαλείο ενίσχυσης της εμπειρίας του αστικού περιβάλλοντος: Εγκατάσταση φωτισμού στον Προσφυγικό Συνοικισμό Γυθείου

Κουρκούλη, Θεοδώρα

Αντωνακάκη , Θεοδώρα
Σωτηροπούλου , Σοφία
Αντωνακάκη, Θεοδώρα

People do not experience anything on its own but as a result of its connection to its environment, the sequence of events that lead to it, the memory of past experiences. Feeling and memory co-modulate the experience that will be obtained. This thesis investigates how lighting design can affect a city’s image. It focuses on the perception of urban space and the ways that citizens’ and visitors’ experience as well public spaces can be enhanced with the use of lighting. In order to examine this possibility, refugee settlements, which were constructed after the Smyrna catastrophe and compulsory exchange of populations and which inaugurated social housing in Greece, are being studied. These areas, while having unquestionable historical value and are islets strongly differentiated from the rest of the densely-built and homogenized web of the Greek cities, are, in most of the cases, degraded. In particular, the area of the Refugee Settlement in Gythio, Lakonia, was chosen to be analyzed and a participatory lighting installation in the area was attempted.
πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα
Ο άνθρωπος δεν βιώνει τίποτα από μόνο του, αλλά ως αποτέλεσμα της σχέσης του με το περιβάλλον του, τις ακολουθίες των γεγονότων που οδηγούν σε αυτό, τη μνήμη των εμπειριών του παρελθόντος. Η αίσθηση και η μνήμη συνδιαμορφώνουν την εμπειρία που αποκτά. H συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διερευνά πώς ο κατάλληλος φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία της πόλης. Επικεντρώνεται στην αντίληψη του αστικού χώρου και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η εμπειρία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης καθώς και η χρήση του δημόσιου χώρου με τη χρήση του φωτισμού. Προκειμένου να εξεταστεί αυτή η δυνατότητα μελετώνται οι Προσφυγικοί Συνοικισμοί που κατασκευάστηκαν μετά την καταστροφή της Σμύρνης και εγκαινίασαν την κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα. Πρόκειται για περιοχές που ενώ έχουν αδιαμφισβήτητη ιστορική αξία και αποτελούν νησίδες που διαφοροποιούνται έντονα στον υπόλοιπο πυκνοδομημένο και ομογενοποιημένο ιστό των ελληνικών πόλεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υποβαθμισμένες. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε να αναλυθεί η περιοχή του Προσφυγικού Συνοικισμού του Γυθείου Λακωνίας και να επιχειρηθεί μια συμμετοχική εγκατάσταση φωτισμού στην περιοχή.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προσφυγικοί Συνοικισμοί
εγκατάσταση φωτισμού
συμμετοχικός σχεδιασμός
εικόνα της πόλης
αστικός φωτισμός


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:29:38Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
18
130*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.