Communication between students and tutor in ODE; Views of first year postgraduate students of the HOU in curricula based on semi-annual thematic modules.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπικοινωνία φοιτητών/τριών και Κ-Σ στην ΑεξΑΕ: Απόψεις πρωτοετών φοιτητών/τριών του ΕΑΠ σε Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.
Communication between students and tutor in ODE; Views of first year postgraduate students of the HOU in curricula based on semi-annual thematic modules.

Νάτσιου, Θεοδώρα-Μαρία

Χατζηνικήτα, Βασιλεία
Τζιμογιάννης, Αθανάσιος
Βορβυλάς, Γεώργιος

The ever-increasing demands of modern socio-economic reality for acquiring knowledge and skills make existing conventional education providers inadequate. This element leads to the adoption of innovative educational and teaching methods in order to keep up with the educational needs. The Hellenic Open University, being the unique educational institution in our own country which provides Open and Distance Education, in an effort to keep up with the demands of the era, has renewed the offered curricula and its educational work. As a result, for the first time this year, it implements Postgraduate Programs based on semi-annual thematic modules, where, apart from face-to-face classes, an innovative way of communication has been officially adopted; the use of synchronous or archived videoconferencing, so that the students can communicate with their tutors by participating in online tutorials synchronously or asynchronously. This survey aimed at investigating students’ views of the three new PPs based on semi-annual thematic modules "Creative Writing", "Managing Aging and Chronic Diseases" and "Sciences of Education: Special Education and Training of People with Problems in Oral and Written Speech", focusing on the new modes of communicating between students and tutors. Based on the purpose and the objectives of the study, the research questions were formulated in order to explore students’ views regarding the ways they used in order to communicate with their tutors, the reasons for their preferences, the possible difficulties and their suggestions about improving communication. The quantitative approach was preferred, whereas the semi-structured interview and the questionnaire were the tools used in order to collect the data. The findings of the survey reflected the students’ views about the modes of communicating, the frequency of using them, the reasons for their preferences, the possible difficulties in communication and their suggestions for improvement. Their views showed that they used all possible ways in order to communicate with their tutor, taking advantage of the offered opportunities when using them. Generally, they were satisfied as they did not encounter any difficulties. However, when they were given the opportunity, they expressed their suggestions for more effective communication, estimating that there are still ways to improve it, whereas the correlations of their responses to their previous experience with ODL gave back several important contingencies.
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθιστούν τους υπάρχοντες φορείς συμβατικής εκπαίδευσης ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται συνεχώς καινοτόμες εκπαιδευτικές και διδακτικές μέθοδοι για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Το ΕΑΠ, αποτελώντας στη χώρα μας, το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που παρέχει αποκλειστικά Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στην προσπάθειά του να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις της εποχής, προέβη σε ανανέωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών καθώς και του εκπαιδευτικού έργου, που προσφέρει. Λειτουργώντας, λοιπόν, στο ευρύτερο φάσμα της επιταγής για ανανέωση, για πρώτη φορά φέτος, υλοποιεί ΠΣ με εξαμηνιαίες Θ.Ε, όπου, πέραν των εκ του σύνεγγυς συναντήσεων, υιοθετείται επίσημα πλέον ένας καινοτόμος τρόπος επικοινωνίας, η χρήση της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, προκειμένου οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον Κ-Σ, συμμετέχοντας με την παρουσία τους στην Τηλε-ΟΣΣ σύγχρονα ή κάνοντας χρήση αυτής ασύγχρονα. Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών/τριών των τριών νέων ΜΠΣ με εξαμηνιαίες Θ.Ε, «Δημιουργική Γραφή», «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» και «Επιστήμες της αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου», εστιάζοντας στους νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών/τριών και Κ-Σ. Με βάση τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους της προτεινόμενης μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας διαμορφώθηκαν, προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των φοιτητών/τριών αναφορικά με τους τρόπους, τους οποίους χρησιμοποίησαν για να επικοινωνήσουν με τον Κ-Σ, τους λόγους των συγκεκριμένων προτιμήσεών τους, τις ενδεχόμενες δυσκολίες που αντιμετώπισαν αλλά και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας στα εν λόγω ΜΠΣ. Για τη διενέργεια της έρευνας προτιμήθηκε η ποσοτική προσέγγιση, ενώ τα ερευνητικά εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτύπωσαν τις απόψεις των φοιτητών/τριών αναφορικά με τους τρόπους επικοινωνίας, τη συχνότητα χρήσης τους, τους λόγους των προτιμήσεών τους, τις ενδεχόμενες δυσκολίες στην επικοινωνία αλλά και τις προτάσεις τους για τη βελτίωσή της. Από τις καταγεγραμμένες απόψεις τους, προέκυψε ότι χρησιμοποίησαν όλους τους δυνατούς τρόπους, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τον Κ-Σ, εκμεταλλευόμενοι τις προσφερόμενες δυνατότητες, που απορρέουν από τη χρήση τους. Επίσης, σε γενικές γραμμές, διαπιστώθηκε ότι έμειναν ικανοποιημένοι από την επικοινωνία τους, καθώς φάνηκε ότι δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες, ωστόσο, δράττοντας την ευκαιρία που τους δόθηκε στο πλαίσιο τη παρούσας έρευνας, έσπευσαν να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, πιστεύοντας ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για τη βελτίωσή της, ενώ από τη συσχέτιση των απαντήσεών τους με την προηγούμενη εμπειρία τους στην ΑεξΑΕ διαπιστώθηκαν αρκετές ουσιαστικές εξαρτήσεις.
Πίνακες, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Σύγχρονες Διαδικτυακές Συναντήσεις
Distance Education (DE)
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ)
Τηλεδιάσκεψη
Νέα ΜΠΣ με Εξαμηνιαίες Θ.Ε
Επικοινωνία
New Postgraduate Programs based on Semi-annual Thematic Modules
Online Tutorials/Tutoring
Τηλε-Συνάντηση/Τηλε-ΟΣΣ
Videoconference
Communication


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:24:41Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

231
2
61*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.