Πλεονεκτήματα και εμπόδια που έχει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος προμήθειας δημοσίου (e-procurement) στους προμηθευτές δημοσίου τομέα (επιχειρήσεις) στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The benefits and barriers that the implementation of public E-Procurement has on public sector suppliers (companies) in Greece
Πλεονεκτήματα και εμπόδια που έχει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος προμήθειας δημοσίου (e-procurement) στους προμηθευτές δημοσίου τομέα (επιχειρήσεις) στην Ελλάδα

Λέτσιου, Δήμητρα

Γιαννακούρου, Μαρία

The purpose of the present paper is to prove the usefulness of the digital environment on the public contracting system in all stages of the procedure, from tender proclamation till the contract awarding, with specification on the benefits and barriers for suppliers. The possibility of digital environment creation became reality with wider accessibility of the companies to the new Information and Connection Technologies (ICT), such as PCs, CRM & ERP software and internet. The interview approach method was used for the research, where the sample is the group of companies – suppliers of the public sector, which operates in healthcare sector. The interviews took place on March 2017, six month after the implementation of the new Procurement Law (4412/2016). Despite short period of the new system implementation, the trend of the companies in the adoption of the new procurement system is obvious and especially regarding the National System of Electronic Public Contracts (NSEPC). Generally, the tenderers are positive to the new legal framework and to the NSEPC. The time and cost saving were referred as main benefits, due to the decrease of bureaucracy and, simultaneously, the accessibility to the digital environment, which provides immediacy, safety and transparency in the transactions with public authorities. The main barriers in the correct and immediate implementation of the NSEPC procedures are the delay in training and adaptation of public servants to the new procurement system and the “purely legal” language of the legal framework, which require support from lawyers and create additional costs. Despite barriers and negative comments, all the research participants express positive outlook to the reform in the public procurement system. Especially, they referred to the positive perspective of the correct operation of NSEPC and its benefits for suppliers.
Πίνακες, διαγράμματα
Ο σκοπός της εργασίας είναι να αποδεχθεί η χρησιμότητα του ψηφιακού περιβάλλοντος για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων σε όλα στάδια της διαδικασίας, από την δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ανάθεση της προμήθειας, με έμφαση στα πλεονεκτήματα και εμπόδια της συγκεκριμένης διαδικασίας στους προμηθευτές. Η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού περιβάλλοντος ήρθε στην σημερινή εποχή με την ευρύτερη πρόσβαση επιχειρήσεων στην νέα τεχνολογία, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επιχειρησιακά προγράμματα Η/Υ (ERP, CRM) και το διαδίκτυο. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης, όπου οι ερωτηθέντες είναι η επιχειρήσεις – προμηθευτές δημοσίου τομέα, που ειδικεύονται στον τομέα υγείας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο 2017, έξι μήνες μετά την εφαρμογή του καινούργιου νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν 4412/16). Τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και αφορούν τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έδειξαν τις τάσεις των εταιρειών ως προς την υιοθέτηση του καινούργιου συστήματος και ειδικότερα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Σε γενικό σύνολο οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς εταιρείες είναι ευχαριστημένοι από το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ιδιαίτερα από το ΕΣΗΔΗΣ. Ως κύρια πλεονεκτήματα, αναφέρθηκαν η εξοικονόμηση χρόνου και εξόδων, λόγω μείωσης γραφειοκρατίας και ταυτόχρονης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, που παρέχει αμεσότητα, ασφάλεια και διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές με τους φορείς δημοσίου. Ως κύρια εμπόδια, στην σωστή και άμεση εφαρμογή διαδικασιών ΕΣΗΔΗΣ, αναφέρθηκε κυρίως η καθυστέρηση στην προσαρμογή και την εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού δημοσίων φορέων στα καινούργια δεδομένα και η «δύσκολη γλώσσα» του νομοθετικού πλαισίου, που απαιτεί βοήθεια από δικηγόρους με συνέπεια την αύξηση εξόδων ανά διαγωνισμό. Παρόλα τα αρνητικά σχόλια, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν αισιοδοξία στην αλλαγή, που προέκυψε με το καινούργιο σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα στην προοπτική σωστής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τα οφέλη, που θα προκύψουν για τους προμηθευτές.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

e-Procurement
Ηλεκτρονικές προμήθειες δημοσίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-19T06:31:59Z
2017-09-02


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
56
1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.