Η τέχνη την εποχή της κρίσης. Η περίπτωση Documenta 14. Προετοιμασία, προβολή, διαχείρηση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Arts in times of crisis. The case of Documenta 14 . Planning, promotion and management of the event
Η τέχνη την εποχή της κρίσης. Η περίπτωση Documenta 14. Προετοιμασία, προβολή, διαχείρηση.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΛΑΖΑΡΙΑ

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η εργασία εξέτασε την περίπτωση της Documenta 14 ως το μεγαλύτερο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα εδώ και χρόνια αλλά και διότι είναι ένα εικαστικό γεγονός που έχει μεγάλη διάρκεια σε βάθος χρόνου και σύνθετη ως διοργάνωση, ενώ γίνεται σε μια περίοδο οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης.. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντικό το να εξεταστεί η συγκεκριμένη διοργάνωση έτσι ώστε να υπάρξει πρωτογενές υλικό ως προς την διαδικασία της διοργάνωσης μιας τόσο μεγάλης και δύσκολης στην υλοποίηση πολιτιστικής δραστηριότητας που αποτελείται από ένα σύνολο από εικαστικά δρώμενα. Η συλλογή των δεδομένων ήταν πρωτογενής. Η πρωτογενής προσέγγιση πραγματοποιήθηκε με εις-βάθος συνέντευξη σε στελέχη της έκθεσης.. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι επειδή ο αριθμός των ερωτώμενων κρίνεται ως μικρός, υπήρξε μια συμπληρωματική έρευνα με την καταγραφή κάποιων απόψεων για την έκθεση και την διοργάνωση της όπως έχουν καταγραφεί στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει μια γενική εικόνα για την διοργάνωση της Documenta 14. Το πόρισμα είναι ότι αν και η documenta 14 ήταν «μια χαμένη ευκαιρία» σίγουρα μπορεί να είναι η βάση για παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες.
Ένας πίνακας στις σελίδες 17-18 και ένα διάγραμμα στην σελίδα 21.
The thesis has examined the case of Documenta 14 as the biggest art event in Greece for years, but also because it is a visual event that is long-lasting and complex as an organization while it is in a period of economic and cultural crisis. This is why it is considered very important to examine the particular organization so that there is raw material about the process of organizing such a large and difficult to carry out cultural activity consisting of a series of art events. The data collection was primary. The primary approach was made with an in-depth interview with executives of the exhibition. At this point it should be mentioned that as the number of respondents is considered small, there was a supplementary survey with the recording of some views on the exhibition and its organization recorded online. In this way, there can be a general picture of the organization of Documenta 14. The conclusion is that although documenta 14 was "a missed opportunity" it can certainly be the basis for similar future initiatives.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

visual event, exhibition
cultural activity
πολιτιστική δραστηριότητα
εικαστικό γεγονός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-19T06:41:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
69
25*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.