ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
OPTIMIZATION OF CONCRETING CARRYING OUT DECISIONS USING GENETIC ALGORITHMS (GA) AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΣΙΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΒΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

The present thesis deals with the systematic approach for solving the problem of choosing the optimal time period for concreting with reference to a specific case study (model project), and based on the results obtained, a critical evaluation of the optimization model was performed.
Η παρούσα εργασία αφορά στη συστηματικοποίηση της επίλυσης του προβλήματος σχετικά με την επιλογή της βέλτιστης χρονικής περιόδου προκειμένου για την εκτέλεση σκυροδέτησης με αναφορά σε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (έργο μοντέλο), ενώ με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, πραγματοποιήθηκε κριτική αξιολόγηση του μοντέλου βελτιστοποίησης.
Στην εργασία περιέχονται: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες & Σχήματα σε όλα τα κεφάλαια. Στον πίνακα περιεχομένων υπάρχει λεπτομερής καταγραφή όλων των παραπάνω καθώς και αντιστοίχιση των σελίδων που βρίσκονται.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Concreting, Technical Neural Networks, Genetic Algorithms, Optimization, Neural Tools, Evolver, Meteorological Conditions
Σκυροδέτηση, Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Βελτιστοποίηση, Neural Tools, Evolver, Μετεωρολογικές Συνθήκες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-22T08:48:41Z
2017-06-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
156
10*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)