Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων με τη Χρήση Αριθμοδεικτών: Μελέτη Περίπτωσης των Ελληνικών Εταιριών Διύλισης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων με τη Χρήση Αριθμοδεικτών: Μελέτη Περίπτωσης των Ελληνικών Εταιριών Διύλισης

Μιχαλάκης, Νικόλαος

Από την εφαρμογή των δύο παραπάνω μεθοδολογιών εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για τις εταιρίες του κλάδου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανάλυση δεικτών τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη επηρεάστηκαν σημαντικά λόγω των συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας.
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική εικόνα των ελληνικών εταιριών διύλισης, συνεπεία της διεθνούς και εγχώριας χρηματοοικονομικής κρίσης. Γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη χρήση αριθμοδεικτών, με την εφαρμογή της οποίας μπορούν να αντλήσουν πολύτιμα συμπεράσματα πολλές κατηγορίες ενδιαφερομένων (όπως οι μέτοχοι, οι δανειστές και η διοίκηση της εταιρίας). Η ανάλυση βασίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικής καταστάσεις των εταιριών (με βάση τα ΔΛΠ). Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία Z-Score του καθηγητή Ed. Altman, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά το 1968.

Διπλωματική Εργασία - Thesis

Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Αριθμοδείκτες, Z-Score

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-05
2017-10-23T07:33:08Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.