Η εμπειρία στο Ψηφιακό Μουσείο. Μελέτη περίπτωσης το Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The experience in the Digital Museum. Case study the Digital Museum of the Plato Academy
Η εμπειρία στο Ψηφιακό Μουσείο. Μελέτη περίπτωσης το Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Ουσταδάκη, Κυριακή

Βώβου, Ιωάννα
Σηφάκη, Ειρήνη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα πολυμέσα έχουν εισχωρήσει στο χώρο του πολιτισμού, τόσο στον τομέα οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτισμικών οργανισμών όσο και στον τομέα της δημιουργίας. Το Ψηφιακό Μουσείο χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και εκμεταλλεύεται τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρουν για να επιτύχει τη δημιουργία μίας αισθητικής εμπειρίας με ολιστικό και βιωματικό χαρακτήρα, η οποία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφορετικών ομάδων κοινού. Στο Θεωρητικό Μέρος της εργασίας επιχειρείται να καταδειχθεί η σχέση ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και το θεσμό του μουσείου, οι μορφές του ψηφιακού μουσείου αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Εν συνεχεία μελετάται η έννοια της αισθητικής εμπειρίας, με τη διαμόρφωση κριτηρίων που επιτρέπουν την ποιοτική αξιολόγησή της. Στο Πρακτικό Μέρος παρουσιάζεται το «Ψηφιακό Μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος» ένα «διαδραστικό, πολυμεσικό μουσείο», το οποίο μέσω πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας επιτρέπει στον επισκέπτη να περιηγείται τόσο στον ευρύτερο χώρο όσο και στον «κόσμο των ιδεών» του Πλάτωνα. Ερευνάται επίσης εάν και κατά πόσο ο επισκέπτης του ως άνω μουσείου βιώνει επιτυχημένα μία αισθητική εμπειρία μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό.
Over the last decades, Information and Communication Technologies (ICT) and multimedia have entered into the cultural field, both in the organizing and operating cultural establishments and in the field of creativity. The Digital Museum uses new technologies and exploits the infinite possibilities they offer to achieve the creation of an aesthetic experience with holistic and experiential character that will attract the interest of different public groups. The Theoretical Part of this Thesis attempts to denote the relationship in-between the new technologies and the institution of the museum, the forms of the digital museum and the prospects for its development. Furthermore, the concept of aesthetic experience is examined, by defining criteria that allow its qualitative evaluation. In the Practical Part, the "Digital Museum of the Plato Academy" is presented as an "interactive, multimedia museum", which through multiple information levels allows the visitor to navigate both through the surrounding space and the "world of ideas" of Plato. It is also investigated whether and to what extent the visitor of the afore-mentioned museum can, through the use of only of computers and applications, successfully live through an aesthetic experience and what factors contribute to it.
Διαγράμματα: 17, Εικόνες: 1, Σχήμα: 1

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εμπειρία
Εικονική Πραγματικότητα
Εμβύθιση
Διαδραστικότητα
Ψηφιακό Μουσείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24T05:34:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
27
96*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.