ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ Ν.3669/08, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ Ν.3669/08, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ζουρίδης, Σταύρος

Νικολάου, Ιωάννης
Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος

0
Η πρώτη προσπάθεια ενσωμάτωσης της οδηγίας 2014/24/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία έγινε ουσιαστικά με τον Ν. 4281/2014. Ο νόμος αυτός όμως παρέμεινε στην πράξη ανεφάρμοστος, διότι προέβλεπε μεγάλου όγκου δευτερογενές δίκαιο, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του (έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων), το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε. Η ψήφιση του Ν.4412/16, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων συμβάλλει στον εξορθολογισμό και στην εφαρμογή ενός και μόνου νόμου που εκφράζει το δίκαιο εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων. Ο νόμος αυτός πλέον εφαρμόζεται απ’ όλες τις αναθέτουσες αρχές με σκοπό την εναρμόνισή τους σε ένα και μοναδικό θεσμικό νομικό πλαίσιο. Ο Ν.4412/16 προσαρμόζει την οδηγία 2014/24/ΕΚ περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στην Ελληνική νομοθεσία και αποτελεί το νέο νομοθέτημα στο οποίο στηρίζονται πλέον όλες οι δημόσιες συμβάσεις έργων. Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες διατάξεις και εισάγει νέες καινοτομίες σκοπεύοντας κατά κύριο λόγο στη διαφάνεια. Οι διαδικασίες γίνονται ταχύτερες, καταργείται πληθώρα δικαιολογητικών συμμετοχής και προβλέπεται μείωση του χρόνου της διαδικασίας δημοπράτησης. Παράλληλα με το νέο νόμο εισάγονται νέες ηλεκτρονικές τεχνικές, και αδιάβλητες διαδικασίες στοχεύοντας στη μείωση του χρόνου απασχόλησης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Τέλος, ο νέος νόμος χαρακτηρίζεται από σημαντικές καινοτομίες για το χώρο των δημόσιων έργων όπως: (i) η υιοθέτηση νέων τρόπων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου, (ii) η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, (iii) η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και τέλος (iv) η ένταξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εργατικών απαιτήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων.
The first attempt to integrate Directive 2014/24/EC into Greek national law was N.4281/2014. This particular law however, remained inapplicable in practice because of the large number of secondary legislation that was entailed as a precondition for its implementation (issue presidential decrees and ministerial decisions). This secondary legislation was never published. The enactment of N.4412/16, which includes all the procedures for awarding and executing civil engineering public structures, helps to streamline and apply only one law enunciated the law of executing civil engineering public structures. This law is now applied by all contracting authorities to harmonize them into a single legal institutional framework. The N.4412/16 is adapting Directive 2014/24/EC on procurement procedures in the Greek legislation and constitutes the new piece of legislation supporting all public constructions. It replaces all previous provisions and introduces new innovations aiming mainly to transparency. The processes become faster, repealed plethora participating paperwork and reducing the time of the tender process. Along with the new law, new electronic techniques are introduced, and fair procedures aiming to reduce the working hours of employees involved. Finally, the new law is characterized by significant innovations in the field of public constructions such as: (i) the adoption of new procurement methods through the competitive dialogue, (ii) the public construction procurement procedure through electronic auctions, (iii) the establishment of technical specifications to ensure the public interest and last but not least (iv) the integration of environmental, social and labor requirements in tender procedures and execution of public technical constructions.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Νομοθεσία
Δημόσια τεχνικά έργα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-15T15:36:50Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
112
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.