Capital Controls και οι επιπτώσεις τους στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: η περίπτωση της Ισλανδίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Capital Controls and their impact on Foreign Direct Investment: The case of Iceland
Capital Controls και οι επιπτώσεις τους στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: η περίπτωση της Ισλανδίας

ΤΣΕΡΠΕΛΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

Ψυχογυιός, Δημήτριος
Ψυλλάκη, Μαρία

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα
Το 2008, η οικονομία υπέστη τη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι χώρες σε όλο τον κόσμο παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή, την απασχόληση και το εμπόριο αλλά και σε κύρια οικονομικά μεγέθη όπως το ΑΕΠ, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε απότομη μείωση του διεθνούς εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι επενδύσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο ρόλος των κυβερνητικών δράσεων και παρεμβάσεων είναι πολύ σημαντικός για τη ρύθμιση ενός πλαισίου που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη των οικονομιών που πλήττονται από κρίσεις. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) παρατηρούνται ως η κυρίαρχη μορφή ροών κεφαλαίων μεταξύ των χωρών, ιδίως όταν αυτές περιορίζονται σε διεθνή ρευστότητα κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, εφαρμόζουν μια στρατηγική διεθνούς αναζήτησης για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και τη μορφή της επένδυσης που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν. Η προσέλκυση και διατήρηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας οικονομίας και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη μιας χώρας από την οικονομική κρίση. Η εφαρμογή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θεωρείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως το κατάλληλο μέσο για τη μακροοικονομική σταθεροποίηση μιας οικονομίας και υιοθετείται συνήθως από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης, για την επίλυση προβλημάτων στις εισροές και στις εκροές κεφαλαίων ή και ως προληπτικό μέτρο. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι λειτουργούν περιοριστικά στις επιλογές των διεθνών επενδυτών και επιφέρουν στρεβλώσεις στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας. Όταν οι περιορισμοί διαρκούν μεγάλα χρονικά διαστήματα αναπόφευκτα δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό και επενδυτικό τομέα της οικονομίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση των capital controls και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων καθώς και μια εμπειρική διερεύνηση για τις επιπτώσεις που είχαν τα capital controls στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Ισλανδίας για το χρονικό διάστημα 1995 - 2013. Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων έδειξαν ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ισλανδία δεν επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των capital controls. Λέξεις - κλειδιά: οικονομική κρίση, κεφαλαιακοί έλεγχοι, άμεσες ξένες επενδύσεις.
In 2008, the world economy suffered the deepest global financial crisis since World War II. Countries around the globe witnessed major decline in output, employment and trade but also on the main economic aggregates like GDP, growth and investment. It led to a sharp decline in international trade in goods and services. However, investments can play a key role in minimizing the negative impacts of a financial crisis. The role of government actions and interventions is very important in the regulation of a framework that will lead to the recovery of crisis-hit economies. Foreign Direct Investment (FDI) is seen as the predominant form of capital flows between countries, especially when they are limited to international liquidity during a global financial crisis. Multinational companies, in order to increase their efficiency, apply an international search strategy for choosing the location and the form of investment they intend to carry out. Attracting and maintaining FDI is a higher priority for governments as it contributes substantially to the development of an economy and it plays a key role in the country's recovery from the economic crisis. Capital controls are considered by the International Monetary Fund as the appropriate instrument for the macroeconomic stabilization of an economy and it is usually adopted by governments to deal with a financial crisis, to solve problems with capital inflows and outflows or as a preventive measure. Capital controls are restrictive to international investor choices and lead to distortions not only in entrepreneurship but also to the growth of the economy. When such restrictions last long, inevitably there is a negative impact on the financial and investment sectors of the economy. This dissertation attempts a theoretical approach regarding capital controls and Foreign Direct Investment, as well as an empirical relationship between Iceland's capital controls and Foreign Direct Investments for the period 1995 - 2013. The effects of the regressions showed that Iceland's FDI was not significantly affected by capital controls. Keywords: financial crisis, capital controls, Foreign Direct Investment.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κεφαλαιακοί Έλεγχοι, Capital Controls
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Foreign Direct Investment

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-16T11:24:31Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
92
21*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.