Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η περίπτωση των Φωτοβολταϊκών Πάρκων Χαμηλής Τάσης, Πηγές Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Επενδύσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Renewable Energy Sources.The case of Low Voltage Phtovoltaic Parks, Fundings and Evaluation of Investments.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η περίπτωση των Φωτοβολταϊκών Πάρκων Χαμηλής Τάσης, Πηγές Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Παπαδοπούλου, Πηνελόπη

Ρουμπής, Ευθύμιος

SUMMARY The first chapter refers to Renewable Energy Sources (RES) and then analyzes the forms of RES that are encountered today. The advantages of using RES units for the production of electricity are mentioned. The first chapter ends with the reference of the Legislative and Regulatory Framework of RES from January 2012 until today. The second chapter refers to the photovoltaic phenomenon and its evolution, its utilization in the production of electricity. It continues with the categorizations of photovoltaic parks on the basis of their technology, their installation and their power. The chapter is completed with the procedures for the licensing of RES, namely photovoltaic investments in the framework of the existing legislation in Greece, as well as the analysis of the tariff regime of the photovoltaic parks. The third chapter is devoted to the sources of financing, construction and operation of investments and especially of photovoltaic parks. In the fourth chapter are presented the criteria for investment evaluation, the characteristics of an investment, as well as the process of selecting an investment plan. We then analyze the Net Present method to be used in our research. In the fifth chapter we evaluate three different investments in photovoltaic parks. In particular, the case of borrowing, equity investment and the case of financing a part of the investment project. A sensitivity analysis was carried out where the investment project was approved to determine the sensitivity of the net present value to the factors affecting it, such as initial capital, revenue, expense and interest rate. Finally, the results of our research, as to the acceptance or not of the photovoltaic parks under study according to the way of their funding, were made, paving the way for further research into high voltage photovoltaic parks.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στη συνέχεια αναλύονται οι μορφές ΑΠΕ που συναντά κανείς σήμερα. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των μονάδων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρώτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά του Νομοθετικού και Ρυθμιστικού πλαισίου των ΑΠΕ από τον Ιανουάριο του έτους 2012 έως και σήμερα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο και την εξέλιξή του, την αξιοποίησή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζεται με τις κατηγοριοποιήσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων με κριτήριο την τεχνολογία τους, την εγκατάστασή τους και την ισχύ τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις διαδικασίες Αδειοδότησης των ΑΠΕ και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών επενδύσεων στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ελλάδα, καθώς και με την ανάλυση του τιμολογιακού καθεστώτος των φωτοβολταϊκών πάρκων. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στις Πηγές Χρηματοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας των επενδύσεων και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας επένδυσης, καθώς και η διαδικασία επιλογής ενός σχεδίου επένδυσης. Στη συνέχεια αναλύεται, η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνά μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση τριών διαφορετικών επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η περίπτωση του δανεισμού, της επένδυσης με ίδια κεφάλαια και η περίπτωση χρηματοδότησης μέρους του επενδυτικού έργου από το ΕΣΠΑ. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στις περιπτώσεις που εγκρίθηκε η ανάληψη του επενδυτικού έργου για να διαπιστωθεί η ευαισθησία της καθαρής παρούσας αξίας ως προς τους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται όπως το αρχικό κεφάλαιο, τα έσοδα, τα έξοδα και το επιτόκιο. Τέλος, έγιναν διαπιστώσεις από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, ως προς την αποδοχή ή όχι των υπό μελέτη φωτοβολταϊκών πάρκων ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησής τους, ανοίγοντας τον δρόμο για περεταίρω έρευνα σε φωτοβολταϊκά πάρκα υψηλής τάσης.
Περιέχει: Πίνακες, Τύπους, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

renewable energy sources
sensitivity analysis
φωτοβολταϊκά
καθαρή παρούσα αξία
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ανάλυση ευαισθησίας
net present method
photovoltaics

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-16T11:26:34Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

55
0
118

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.