Πηγές βιομάζας και διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Sources of biomass and processes producing biofuels
Πηγές βιομάζας και διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων

Λίγγρη, Παρασκευή

Ματραλής, Χαράλαμπος
Μαντζαβίνος, Διονύσης
Κορδούλης, Χρήστος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Για την κάλυψή τους χρησιμοποιούνται κυρίως ορυκτά καύσιμα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η βιομάζα ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιλαμβάνει τη φυτική ύλη που προέρχεται από φυσικά οικοσυστήματα, ενεργειακές καλλιέργειες, κατάλοιπα φυτικής ή ζωικής προέλευσης και το βιολογικό τμήμα των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. Τα βιοκαύσιμα που μπορούν να παραχθούν από τη βιομάζα, με κατάλληλες διεργασίες μετατροπής είναι το βιοντίζελ, το ανανεώσιμο ντίζελ, η βιοαιθανόλη, το βιοαέριο, το βιοϋδρογόνο. Οι σημαντικότερες διεργασίες αξιοποίησης της βιομάζας είναι η καύση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση, η ζύμωση, η υδρόλυση, η αναερόβια χώνευση. Αν και σήμερα τα βιοκαύσιμα, κυρίως η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ, έχουν διεισδύσει στην αγορά, οι στόχοι των χωρών για τη μελλοντική αξιοποίησή τους γίνονται ολοένα και υψηλότεροι. Έτσι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Our era is characterized by increased energy needs. Fossil fuels are mainly used to cover these needs. In recent years, efforts have been made to exploit renewable energy sources. Biomass belongs to renewable energy sources and includes plant matter derived from natural ecosystems, energy crops, residues of plant or animal origin and the biological part of urban waste water and rubbish. Biofuels that can be produced from biomass, through suitable conversion processes, are biodiesel, renewable diesel, bioethanol, biogas, biohydrogen. The most important processes of biomass utilization are combustion, pyrolysis, gasification, fermentation, hydrolysis, anaerobic digestion. Although today biofuels, mainly bioethanol and biodiesel, have penetrated the market, the targets for future use are becoming higher and higher. Thus, in the coming years, a further reduction in energy dependency on fossil fuels and reduction of environmental pollution are expected.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

biomass
process
βιοκαύσιμα
production
biofuels
source
βιομάζα
πηγή
διεργασία
βιοαιθανόλη
bioethanol
ενέργεια
παραγωγή
βιοντίζελ
energy
biodiesel

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T07:59:21Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
5
74*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.