Διερεύνηση της επίδρασης των Νοσοκομειακών βακτηριαιμιών από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα στη διάρκεια νοσηλείας, τη θνησιμότητα και το νοσοκομειακό κόστος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Impact of bloodstream infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative pathogens on hospital costs, mortality and length of stay
Διερεύνηση της επίδρασης των Νοσοκομειακών βακτηριαιμιών από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα στη διάρκεια νοσηλείας, τη θνησιμότητα και το νοσοκομειακό κόστος

ΚΟΥΣΟΥΛΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΡΑΪΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ

Εισαγωγή - Σκοπός: Η αύξηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά παθογόνα (CRGN) προκαλεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας. Στην Ελλάδα, τα CRGN παθογόνα είναι ενδημικά αποτελώντας ένα κυρίαρχο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι διερευνηθεί η επίδραση των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών (bloodstream infections, BSI) που οφείλονται σε CRGN παθογόνα στο υγειονομικό και φαρμακευτικό κόστος, στη διάρκεια νοσηλείας (LOS) και στη νοσοκομειακή θνησιμότητα. Υλικό – Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για ≥3 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» από την 1/1/2015 έως τις 31/12/2016. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη παρατήρησης για να εξετασθεί η διαφορά στο υγειονομικό και φαρμακευτικό κόστος, τη διάρκεια νοσηλείας και τη νοσοκομειακή θνησιμότητα μεταξύ ασθενών με / χωρίς BSI από CRGN. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος SPSS (v23.0). Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 291 ασθενείς (69,1% άνδρες, μέση ηλικία 57,54 έτη) από τους οποίους οι 105 (36,1%) ανέπτυξαν BSI από CRGN παθογόνα. Η νοσοκομειακή θνησιμότητα (50,5% έναντι 23,1%), η μέση διάρκεια νοσηλείας (34,1 έναντι 16,8 ημέρες) και το φαρμακευτικό κόστος / ημέρα (266,2 € έναντι 139,7 €) ήταν σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς με BSI (p <.0001). Το συνολικό επιπλέον κόστος / ημέρα ήταν 135,9 € (298,5 € έναντι 162,6 €) ενώ η παράταση της διάρκειας νοσηλείας οδηγεί σε ένα μέσο επιπρόσθετο κόστος 5,164 €, το οποίο είναι ακόμη υψηλότερο αν ληφθεί υπόψη και το συνολικό λειτουργικό κόστος / ημέρα των κλινών της ΜΕΘ. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς των ΜΕΘ με BSI από CRGN παθογόνα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας και παράτασης του χρόνου νοσηλείας, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους, επιβαρύνοντας σημαντικά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι στρατηγικές ελέγχου και πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων σε συνδυασμό με την οικονομική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους, είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της επιπλέον διασποράς αυτών των λοιμώξεων.
Introduction: The increasing prevalence of nosocomial infections due to carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CRGN) is an additional burden on patients and healthcare systems. In Greece, CRGN pathogens are endemic creating a serious public health issue. The aim of this study was to estimate the impact of bloodstream infections (BSI) caused by CRGN pathogens on hospital costs, mortality and length of stay (LOS). Materials/methods: All patients hospitalized for ≥3 days in Intensive Care Unit (ICU) of General Hospital of Piraeus “Tzaneio” from 1/1/2015 to 31/12/2016 were included in the study. A retrospective case-control study was performed in order to examine the difference in medical and pharmaceutical costs, LOS and in-hospital mortality between patients with/without BSI caused by CRGN (cases and controls, respectively). The statistical analysis was performed using the SPSS software (v23.0). Results: We identified 291 patients (69.1% males, median age 57.54 years). BSI caused by CRGN pathogens occurred in 105 patients (36.1%). In-hospital mortality (50.5% vs 23.1%), LOS and pharmaceutical costs were significantly higher in patients with BSI compared with patients without BSI (p<.0001). In particular, mean LOS was 34.1 vs 16.8 days and pharmaceutical costs/day were 266.2€ vs 139.7€. Total extra costs/day were 135.9€ (298.5€vs 162.6€). The prolongation of LOS led to a mean additional pharmaceutical/medical cost of 5,164€, which is even higher considering the overall operating cost/day of ICU beds. Conclusions: ICU patients with BSI due to CRGN are at increased risk for mortality and prolonged hospitalization and incur higher costs, imposing a heavy burden to healthcare system. Infection control strategies, including cost-efficacy of interventions are crucial in order to control the expansion of CRGN infections.
Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

Gram-negative pathogens
Νοσοκομειακές Βακτηριαιμίες
κόστος
θνησιμότητα
Hospital Acquired bloodstream infections
cost
mortality
Gram αρνητικά παθογόνα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-21
2018-05-21T11:51:50Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
0
1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.