"Ανωμαλίες της αποτελεσματικότητας της αγοράς: Η εμφάνιση του φαινομένου του Ιανουαρίου στην Ελληνική αγορά πριν την οικονομική κρίση και μετέπειτα αυτής"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Abnormalities in market' s efficiency: The appearance of January's effect in Greek market before and after financial crisis
"Ανωμαλίες της αποτελεσματικότητας της αγοράς: Η εμφάνιση του φαινομένου του Ιανουαρίου στην Ελληνική αγορά πριν την οικονομική κρίση και μετέπειτα αυτής"

Κουτσαντώνη, Δήμητρα

Ασημακόπουλος, Ιωάννης
Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος

Παρά την υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς, μέσω της οποίας αποτρέπεται η συγκέντρωση υπερκερδών, έχουν αναφερθεί ορισμένες αποκλίσεις στις αγορές, μια εξ αυτών «το φαινόμενο του Ιανουαρίου», κατά το οποίο τον πρώτο μήνα κάθε έτους οι τιμές των μετοχών καταγράφουν υψηλότερες αποδόσεις, από αυτές που θα δικαιολογούνταν από την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι η παρουσίαση φαινομένων που παρεκκλίνουν της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς, με ιδιαίτερη αναφορά στο «αποτέλεσμα Ιανουαρίου». Στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή με την έννοια της αγοράς και της κατηγοριοποιήσεις της. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της αποτελεσματικότητας της αγοράς, οι προϋποθέσεις εμφάνισής της, καθώς επίσης και οι διακρίσεις της. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται εν συντομία οι αποκλίσεις της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται περαιτέρω το «Φαινόμενο Ιανουαρίου», αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, μέσω εμπειρικής διερεύνησης εξετάζεται η ύπαρξη ή μη του ως άνω φαινομένου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Η παρατήρηση αφορά δύο χρονικές περιόδους και συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα 1/01/2000 έως 31/12/2008, δηλαδή την χρονική περίοδο που προηγείται της Ελληνικής οικονομικής κρίσης και το χρονικό διάστημα μετέπειτα αυτής, ήτοι την χρονική περίοδο 1/01/2009 έως και 31/12/2017. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ευρήματα της εμπειρικής μελέτης.
In spite of the Effective Market hypothesis that prevent over-sourcing, some market disparities have been reported, one of which is the “January effect”. In that case, stock prices records higher returns in the first month of each year than those which would be justified by the effective market assumption. The purpose of this essay is to present circumstances that deviate from the assumption of an efficient market, in particular reference to the ¨January effect¨. In first chapter is presented the market as a concept and its categories. Subsequently, the second chapter presents the concept of market efficiency, the conditions that showed up, as well as its distinctions. In the third chapter, the deviations of market efficiency are briefly presented. In the fourth chapter, we further analyze the “January effect”, which is the subject of this PhD. In the fifth chapter, an empirical investigation examines the existence or not of the above phenomenon in the Greek Stock Exchange. The observation is referred in two time periods, from 1/01/2000 to 31/12/2008, ie the period before economic crisis in Greece and the period after, ie the period 1/01/2009 until 31/12/2017. In the sixth and final chapter, the findings of the empirical study are presented.
Πίνακες, Σχήμα, Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

January's effect
αναποτελεσματική αγορά
efficient market
αποτελεσματική αγορά
abnormalities in market' s efficiency
Φαινόμενο Ιανουαρίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-24T10:13:50Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
18
73*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.