Στατιστική μελέτη για την ύπαρξη αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και στο γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τις περιόδους 2000-2008 και 2009-2017

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Στατιστική μελέτη για την ύπαρξη αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους μακροοικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και στο γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τις περιόδους 2000-2008 και 2009-2017

Δημητριάδης, Μιχαήλ

Ψυχογυιός, Δημήτριος

The present dissertation deals with the degree of interdependence between the greek stock exchange market and the principal domestic macroeconomic indices, including the criterion of the recent financial crisis. For this purpose, historical monthly data have been gathered, concerning the process of inflation, unemployment, industrial production and long term interests (10 year government bond yield), in comparison with the process of Athens General Stock Exchange Index, focusing on the period preceding the crisis of 2000-2008, as well as the period throughout the course of it (2009-2017). The statistical processing of the above data has been implemented with the use of e-views statistical program. The research includes initially stagnation monitoring of the time series, followed by the monitoring of the existence of Granger’s causality and co-integration between the macroeconomic variables and the greek stock exchange index. Simultaneously an attempt is being made for a short statistical study of the same data, regarding the german economy, taking account of its leading role in the Eurozone progress. Summarizing the empirical results of the present essay, regarding the greek economy and based primarily on the criterion of the existence of Granger’s causality, it is established that no domestic macroeconomic variable can forecast the stock exchange yields throughout the whole period under examination (2000-2017). On the contrary, during the pre-crisis period, Athens General Stock Exchange Index seems to forecast (due to Granger causality test) the industrial production index and inflation index , whereas during the period of crisis, no causality was observed between the Athens General Stock Exchange Index and the macroeconomic environment.
Περιέχει : πίνακες, γραφήματα
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το βαθμό αλληλεξάρτησης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς με τους κυριότερους εγχώριους μακροοικονομικούς δείκτες, συνυπολογίζοντας και το κριτήριο της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό, αντλήθηκαν ιστορικά μηνιαία στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, της ανεργίας, της βιομηχανικής παραγωγής και των μακροπρόθεσμων επιτοκίων (απόδοση 10ετούς κρατικού ομολόγου), εν συγκρίσει με την πορεία του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο προ κρίσης (2000-2008) όσο και κατά τη διάρκεια αυτής (2009-2017). Η στατιστική επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων υλοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος e-views. Η έρευνα περιλαμβάνει αρχικά ελέγχους στασιμότητας των χρονολογικών σειρών και εν συνεχεία ελέγχους ύπαρξης αιτιότητας κατά Granger και συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις μακροοικονομικές μεταβλητές και τον ελληνικό χρηματιστηριακό δείκτη. Παράλληλα επιχειρείται και μια σύντομη στατιστική μελέτη των ιδίων δεδομένων για τη γερμανική οικονομία με γνώμονα τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτής στην πορεία της ευρωζώνης. Συνοψίζοντας τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας και με βασικό κριτήριο την ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger διαπιστώνεται πως καμία εγχώρια μακροοικονομική μεταβλητή δεν αιτιάζει τις χρηματιστηριακές αποδόσεις καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο (2000-2017). Αντιθέτως, ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο προ κρίσης αιτιάζει το δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και τον πληθωρισμό ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης, ουδεμία αιτιότητα υφίσταται ανάμεσα στον γενικό χρηματιστηριακό δείκτη και το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αιτιότητα κατά Granger, συνολοκλήρωση, μακροοικονομικές μεταβλητές, χρηματιστηριακός δείκτης, χρηματοπιστωτική κρίση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-24T10:14:12Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
58
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.