Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και η συμβολή του στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ελληνικών Τραπεζών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Τhe establishment of the Code of Bank Ethics L. 4224/2013 in Greece and its contribution in Νon-Performng Loan management in Greek bank sector
Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 και η συμβολή του στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ελληνικών Τραπεζών

Σανσονίου, Αδαμαντία

Καραγιάννης, Στυλιανός
Τσαγκανός, Αθανάσιος

The quality of bank loan portfolios is essential for the banking system. The large volume of non-performing loans affects profitability and lending ability. At the present economic climate, reduced lending intensifies the lack of investment, directly affecting growth prospects of the economy. Given the level of non-performing loans in the European Union, serious concerns arise regarding their management and the need for coordinated control and monitoring. The reformation of bank portfolios in a coordinated and organized manner, and the need to address the issue with social sensitivity, led to the establishment of the Code of Bank Ethics L. 4224/2013 in Greece. Its implementation by all banks and its recent revision, leeds to the necessity to assess both the integration into banking practice and the effects on portfolio management. Through an analysis of the way of the implementation and the impact it has had on the NPL ratio of Alpha Bank, one of the four systemic banks in Greece, an effort is being made to identify ways of improvement.
Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
Η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών είναι ουσιαστικής σημασίας για το τραπεζικό σύστημα. Αφενός ο μεγάλος όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζει την κερδοφορία , αφετέρου τις πιστοδοτικές δραστηριότητες. Στη συγκεκριμένη δε οικονομική συγκυρία οι μειωμένες πιστοδοτήσεις εντείνουν την έλλειψη επιχειρηματικών επενδύσεων επηρεάζοντας άμεσα τις προοπτικές ανάπτυξης. Με δεδομένο το ύψος των επισφαλών δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν σοβαροί προβληματισμοί ως προς τη διαχείριση τους και παράλληλα προκύπτει η ανάγκη συντονισμένου ελέγχου και παρακολούθησης τους. Η εξυγίανση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων με συντονισμένο και οργανωμένο τρόπο , σε συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος με κοινωνική ευαισθησία οδήγησαν, στον Ελληνικό χώρο, στη θεσμοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογία του Ν. 4224/2013. Η εφαρμογής του τα τελευταία χρόνια από το σύνολό των τραπεζών και η πρόσφατη αναθεώρηση του , καθιστά αναγκαία την αξιολόγηση τόσο του τρόπου ένταξης του στην τραπεζική πρακτική όσο και των αποτελεσμάτων του στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Μέσα από την ανάλυση του τρόπου εφαρμογής του , αλλά και της επίδρασης που αυτός είχε στο NPL ratio της Alpha Bank, μιας από τις τέσσερις συστεμικες τράπεζες στην Ελλάδα, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης του και εντοπισμού των προς βελτίωση στοιχείων του.

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-24T10:14:33Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
36
76*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.