Οι εξετάσεις του ΚΠΓ στο πλαίσιο του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου: θα μπορούσε το διαβαθμισμένο Α1/Α2 τεστ να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αξιολόγησης. διδασκαλίας και μάθησης για τους μαθητές της ΣΤ' τάξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
KPG Exams in the Greek Primary School context: could A1/A2 Integrated test be used as an assessment , teaching and learning tool for the 6th Grade students?
Οι εξετάσεις του ΚΠΓ στο πλαίσιο του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου: θα μπορούσε το διαβαθμισμένο Α1/Α2 τεστ να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αξιολόγησης. διδασκαλίας και μάθησης για τους μαθητές της ΣΤ' τάξης

Tsiftsoglou, Stella

Kofou, Ifigenia
Karasimos, Anastasios

Η αξιολόγηση ήταν πάντα ένα κρίσιμο στοιχείο και ένα αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και της μάθησης. Έχουν προταθεί διάφορα εργαλεία αξιολόγησης που παρέχουν μια εικόνα των ικανοτήτων και των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών όσον αφορά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Έχοντας αυτό υπ’ όψη, ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει ένα πείραμα ως πρόταση για ένα εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης, το A1 / A2 ΚΠΓ τεστ, για τους μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, αποσκοπεί στο να αποδείξει ότι η πλειοψηφία των προαναφερθέντων μαθητών μπορεί να λάβει σκορ που να περνούν τη βάση και ως εκ τούτου η υλοποίηση του τεστ ΚΠΓ στο πλαίσιο του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου να μπορεί να υλοποιηθεί με επιτυχία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία συνδυάζει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές προσεγγίσεις με πιο κυρίαρχη, την υλοποίηση τριών επιλεγμένων τεστ A1 / A2 ΚΠΓ που έχουν δοθεί σε υποψηφίους τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα όλων των ερευνητικών εργαλείων παρουσιάζονται και συζητούνται έτσι ώστε να μπορούν να αντληθούν ορισμένα πρακτικά συμπεράσματα. Το κυριότερο αποτέλεσμα ολόκληρης της διαδικασίας είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών μπορεί να περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία (αν και όχι όλοι σε επίπεδο Α2) και είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξέτασης κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα ευρήματα αποκάλυψαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες δεν θεωρούν ότι το βιβλίο που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης του τεστ ΚΠΓ ως εργαλείο αξιολόγησης. Ωστόσο, θεωρούν ότι οποιοδήποτε μάθημα που παρουσιάζει τεχνικές ή εξηγεί πιθανά λάθη είναι μεγάλη βοήθεια. Συνοπτικά, η παρούσα εργασία ελπίζει να δώσει μια εικόνα για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του τεστ A1 / A2 ΚΠΓ στη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης στην ελληνική πραγματικότητα.
Assessment has always been a crucial element and an integral part of both teaching and learning. Several assessment tools have been suggested which provide an insight into the competence and performance of the Greek students as far as English learning is concerned. To this end, the purpose of this research is to design and conduct an experiment as a suggestion for an alternative tool of assessment, the A1/A2 KPG test, for the 6th grade students of the Greek Primary School. In particular, it aims to prove that the majority of the aforementioned students can receive passing scores and therefore, the implementation of the KPG test in the Greek Primary School context can be realized successfully. The methodology used for this paper combines both quantitative and qualitative approaches with the most dominant, the actual administration of three selected A1/ A2 KPG tests which have actually been taken by candidates in the past years. The results of all the research tools are presented and discussed so that some practical conclusions can be drawn. The major outcome of the whole process is that a big number of students can perform successfully in the test (although not all of them in A2 level) and are willing to participate in the process of exam taking throughout or in the end of the school year. The findings also revealed that the participants do not find the course book designated by the Ministry of Education, Research and Religious Affairs to offer any aid towards the direction of incorporating the KPG test as an assessment tool. However, they consider any lesson presenting techniques or explaining potential mistakes as a big help. All in all, this paper hopes to offer an insight into the possibility of incorporating the A1/A2 KPG test in the teaching and learning process in the Greek reality.
Contains tables in the main body and appendices

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-09T09:16:07Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
17
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.