Διερεύνηση των απόψεων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση "Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.") στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Διερεύνηση των απόψεων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση "Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.") στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Παντελίδης, Ιωάννης

Χασίδου, Μελανία
Τσολακίδου, Σαββάτου

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα,σχήματα
Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση Β επιπέδου «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.)». Η συγκεκριμένη επιμόρφωση αποτελεί μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από το 2008 έως το 2015 και αφορούσε την επιμόρφωση εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου, με τη σειρά της, αφορά τέσσερις ομαδοποιημένες ειδικότητες («συστάδες» κατά Κλάδο και ειδικότητα). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποσκοπεί στην ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης και τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς και στην εξέταση πιθανής αλλαγής-μετεξέλιξης της στάσης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν α) δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις, για τη συλλογή ποσοτικοποιημένων δεδομένων και β) ημιδομημένες συνεντεύξεις, για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 93 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με δια ζώσης παρακολούθηση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποτυπώνει τη θετική επίδραση της επιμόρφωσης σε επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων και απόψεων των επιμορφούμενων αναφορικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους καθημερινότητας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται τα πολυεπίπεδα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία που διδάσκουν, καθώς και οι απόψεις τους για τον ρόλο και τα προσόντα του επιμορφωτή. Ο θετικός μετασχηματισμός των απόψεων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα αποτυπώνεται τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική έρευνα που διεξήχθη και απεικονίζει τη θετική τους άποψή σχετικά με τις Τ.Π.Ε., τη σπουδαιότητα της χρήσης τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού αυτού εγχειρήματος μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών ερευνών και να συμπληρωθούν και να συγκριθούν με τα αντίστοιχα εκείνων.
Main purpose of this thesis, is to investigate the level of satisfaction of instructors of elementary and high-school level education in the prefecture of Pieria, Greece who attended a level B training entitled «Introductory Training for the educational utilization of ICT (B1 level ICT) ». This educational seminar, is an advancement of the first level training ICT, which was designed and implemented from 2008 to 2015. First level was related to the training of instructors, utilizing ICT in the teaching process, whereas the B1 level training is about a group of four specializations ('clusters' by field and specialty). Main objective is to examine trained instructors perception concerning the use of ICT in the teaching process is concerned. Both quantitative and qualitative approaches was applied to measure the results of the study. A structured questionnaire was mainly used, regarding quantitative method, and, semi-structured interviews were used, as a qualitative method. The methodology used in the research was therefore mainly quantitative, but information was also drawn from the interviews (qualitative method). The sample for the quantitative method consist of 93 instructors who attended the program and answer the questionnaire with a face to face distribution method. Questionnaire contain closed type questions. The interviews were conducted in a limited number of teachers, mainly to validate the findings of the quantitative method. The analysis of the results, confirmed the positive effect of the training in the level of skills, knowledge and opinions of the trainees, when it comes to the utilization of ICT in the context of their everyday education life. The multi-layered obstacles the teachers are facing in the utilization of the ICT in the schools they are teaching in, are recognized. The positive change in the opinions of the teachers who took part in the research, is positively reflected in both methods of data collection, questionnaires as well as interviews, pointing out the teachers’ positive point of view regarding ICT, their importance and the potential that they offer in the educational procedures in general.The subject of this particular research in the prefecture of Pieria, concerning the «Introductory Training for the educational utilization of ICT (B1 level ICT.) », is the only one that has taken place. For that reason further studies are needed in the future focused on the same prefecture or other prefectures in the country, for the implementation and comparison of results from similar studies.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Επιμόρφωση Β1΄ επιπέδου


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:02:41Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
4
173
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.