Ενας ναυαγοσώστης για τις φοιτητικές εστίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Ενας ναυαγοσώστης για τις φοιτητικές εστίες

Ενας ναυαγοσώστης για τις φοιτητικές εστίες γ ς φς ς Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ Ano ιι κινδυνεύουν οι φοιτητέε που διαμένουν στη φοιτητική εστία στην περιοχή Αγίου Λουκά στα Πατήσια; Από πνιγμό στα βαθιά νερά Tns moivas... Os εκ τούτου έναε ναυαγοσώστηε είναι αυτό που χρειάζεται πρωτίστωε n εστία! Και όμωε, στο ελληνικό Δημόσιο προσελήφθη ναυαγοσώστηε για να προστατεύσει tous άμα0ous φοιτητέ5, οι οποίοι -εκεί ψηλά στα χωριά tous- θάλασσα ονειρεύονταν, αλλά θάλασσα δεν έβλεπαν. Ο ναυαγοσώστηε είχε Δίδεται λύση για τη μεταβίβαση της λειτουργίας τους στα ΑΕΙ ώστε να μην μπουν σε εφεδρεία 200 υπάλληλοι. προσληφθεί στη φοιτητική εστία, πριν από πολλά χρόνια, όταν εκεί λειτουργούσε πισίνα. Τώρα ο ϊ6ιοξ (μαζί με άλλουε 24 υπαλλήλου s) περνά στο προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο Tns μεταφοράε xns αρμοδιότηταε των εστιών στα ΑΕΙ, εξαιτίαε Tns κατάργησηε του -ecos τώρα εποπτεύοντος- Εθνικού Ιδρύματοε Νεότηταε (ΕΙΝ). Η μεταβίβαση έχει προκαλέσει us έντονε3 αντιδράσει των Ιδρυμάτων. «Προγραμματίστηκε, έωε τώρα, με μεγάλη προχειρότητα, ενώ είναι πολύ βασικό ότι δεν υπάρχει πρόνοια για μεταβίβαση των πόρων του ΕΙΝ στα Ιδρύματα», ανέφερε χθε3, μιλώνταε στην «K» ο πρύτανη του ΟΠΑ (n ιστορική πρώην ΑΣΟΕΕ) κ. Κωνσταντίνο3 Γάτσΐ03. «Η φοιτητική εστία Αθηνών έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό και s συντηρείται με xis επιχορηγήσει του υπουργείου Παιδείαε, αφού έχει ετήσια έσοδα λειτουργίαε μόλΐΞ 100.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, με κόστοε ανά φοιτητή 2.160 ευρώ,» προσθέτει ο i5ios. Χθεε, βρέθηκε μια λύση για το λειτουργικό καθεστώε των εστιών, n οποία πρώτιστο στόχο έχει την ομαλή αλλαγή σκυτάληε ανάμεσα στο ΕΙΝ και τα ΑΕΙ και τη διασφάλιση των περίπου 200 Τα ΑΕΙ θα παραλαμβάνουν άμεσα ιον εξοπλισμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού, ενώ n ευθύνη της λειτουργίας τους θα ανατεθεί στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έως τις 31 Αυγούστου 2012. τώρα εποπτεύονται από το ΕΙΝ. Οκτώ εστίε3 βρίσκονται στην Αττική, έξι την περιφέρεια τπε Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπε3 11 σε διάφορε3 πόλειε. Τι συμφωνήθηκε Οι πρυτάνειε αντέδρασαν, καθώε n αρμοδιότητά tous ανατίθεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω τπε μείωσηε Tns κρατικήε χρηματοδότησα των ΑΕΙ. Πόσω μάλλον που τα ΑΕΙ θα πρέπει να διαχειριστούν tis θέσειε oris εστίε3 με διαφάνεια και να tis αποδώσουν στουε πραγματικούε δικαιούχοι, καθώε σεπολλέε μένουν εξωπανεπιστημιακοί. Ετσι, χθεε συμφωνήθηκε τα ΑΕΙ να παραλαμβάνουν άμεσα τον εξοπλισμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού των εστιών, «ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα n μισθοδοσία του και n εν γένει εργασιακή του ασφάλεια», όπωε δήλωσε ο κ. Αρβανιτόπουλοε. Αντίθετα, n αρμοδιότητα Tns λειτουργίαε των εστιών θα ανατεθεί στο Ιδρυμα Νεολαίαε και Διά Βί- Συνάντηση με εκπροσώπους της Συνόδου των Πρυτάνεων θα έχει σήμερα ο κ. Αρβανιτόπουλος (αριστερά). Εν τω μεταξύ, ο κ. Κων. Ρέμελης (δεξιά) δεν επέμεινε στην παραίτηση του, με στόχο να πέσουν οι τόνοι. εργαζομένων axis εστίεε. Αλλιαν, απειλούνται με εργασιακή εφεδρεία. Ειδικότερα, ο αναπληρωτήε υπουργόε Παιδεία3 κ. Κωνσταντίvos Αρβανιτόπουλοε συνάντησε tous πρυτάνειε του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεοδόσιο Πελεγρίνη και του ΕΜΠ κ. Σίμο Σιμό- πουλο, οι οποίοι έχουν και τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο», λόγω των μεγάλων εστιών που επρόκειτο να αναλάβουν μετά την κατάργηση του ΕΙΝ. Ενδεικτικά, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα κληθούν από τη νέα χρονιά να διαχειριστούν tis 8.097 θέσεΐ5 των 25 φοιτητικών εστιών, που έωε ου Μάθησηε (που αντικαθιστά το καταργούμενο ΕΙΝ) έω3 tis 31 Αυγούστου 2012. Δηλαδή, τα ΑΕΙ θα αναλάβουν τη λειτουργία των εστιών από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, όταν πλέον και τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν εναρμονισθεί πλήρω3 με tis διατάξειε του νέου νόμου. Συνάντηση To θέμα, πόντου, Tns εφαρμογή5 του νέου νόμου θα συζητηθεί και σήμερα στη συνάντηση που θα έχει ο κ. Αρβανιτόπουλθ5 με tous εκπροσώπου5 Tns Συνόδου των Πρυτάνεων. Σύμφωνα με πληροφορίε5 Tns «K», το υπουργείο Παιδεία5 δεν θέλει να στείλει μήνυμα στα ΑΕΙ για ελαστικοποίηση του χρονοδιαγράμματοε εφαρμογή5 του νόμου, όπωε ζήτησαν σε επιστολή xoxjs npos τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο ο κ. Πελεγρίvns και ο κ. Σιμόπουλοε. To θέμα Tns επιστολή5, μάλιστα, προκάλεσε την αντίδραση του προεδρεύοντο5 Tns τριμελούε γραμματείαε και πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκηε κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη, ο οnoios την Τρίτη δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση του προεδρεύοντα. Ο πρύτανηε του ακριτικού Ιδρύματο5 θεώρησε ότι n όποια κίνηση των πρυτάνεων θα έπρεπε να γίνει μέσω Tns Συνόδου, ενώ εξέφρασε διαφωνία και για το αίτημα αναστολήε εφαρμογήε του νόμου. Χθεε, βέβαια ο κ. Ρέμεληε δεν επέμεινε στην παραίτησή του, με προφανή στόχο να πέσουν οι τόνοι. «Δεν υπάρχει ρήγμα στη Σύνοδο Πρυτάνεων και δίνονται οι αμοιβαίε5 εξηγήσειε σε ένα κοινό στόχο: την υποστήριξη από ok£s τι s πρυτανικά αρχέ5 Tns προσφυγή5 κατά του νέου νόμου στο Συμβούλιο Tns Επικρατείαε και τη διασφάλιση Tns ομοφωvias μεταξύ των πρυτάνεων» δήλωσε στην «K» ο πρύτανηε του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Θεόδωρο5 Παπαθεοδώρου, ο onoios ανέλαβε, για μία ακόμη φορά, ρόλο «πυροσβέστη», ενθυμούμενο5 τον ρόλο που είχε διαδραματίσει, eos εκπρόσωποε Tns Συνόδου των Πρυτάνεων, στα δραματικά βράδια Tns κατάληψ^ Tns Νομική5 Σχολήε από tous 300 μετανάστε5 φέτοε τον Ιανουάριο.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-12-29T08:30:12Z
2011-12-29


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.