To δίλημμα των βουλευτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

To δίλημμα των βουλευτών

ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΣΧΟΣ

To δίλημμα των βουλευτών Του ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ Εχουν ένα δίκιο κτ ένα πρόβλημα οτ δεκαέξτ βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, που υπογράφουν την επτστολή προε τον πρωθυπουργό, σχεττκά με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κατ ττε αποκραττκοποτήσετε. To δίκτο τουε αφορά την ενημέρωση, το πρόβλημα τον χρόνο. Γράφαμε κατ παλατότερα όττ «οτ αγορέε να κτνούντατ πλέον με ττε ταχύτητεε του φωτόε, οι κοτνωντεε έχουν τουε δτκούε τουε ρυθμούε. Δεν ανττδρούν με το πάτημα ενόε κουμπτού, όπων γίνετατ με τη μεταφορά μερτκών δτσεκατομμυρτων από τη Στγκαπούρη στη Νέα Υόρκη σε κλάσματα δευτερολέπτου» («Καθημερτνή» 7/3/2010) To πρόβλημα λοτπόν τώρα είνατ όττ n ελληντκή οτκονομία έχετ τον κίνδυνο να χρεοκοπήσετ με ταχύτητα μεγαλύτερη εκείνα του φωτόε. Βεβαίωε, κάνετε δημοκραττκόε πολίτα δεν μπορεί να ψέξετ τουε βουλευτέε που ζητούν ενημέρωση γτα το Μνημόντο. Εφημερίδεε, όμωε, δεν διαβάζουν; Δεν τουε περνά από τον νου ττ μπορεί να πήγε στραβά στον ένα χρόνο, όταν κάποτοτ στον τδτωπκό τομέα θυσίασαν ττε δουλετέε τουε κτ άλλοτ στον δημόστο έκαναν λευκή απεργία; Η κ. Τόντα Αντωνίου -n οποία με ερωτήσετε τηε στην Βουλή ζητούσε: a) να δτατηρηθεί n ΔΟΥ Αταλάντα (25/5/2011), β) να μην κλείσετ το Θεατρτκό Μουσείο (16/5/20 11), γ) να αναγνωρτστεί n προϋπηρεσία επτστημόνων που υπηρέτησαν στουε καποδτστρτακούε δήμουε (9/5/2011), 6) να μην πληρώνουν οτ ελατοπαραγωγοί ετσφορά στον ΕΛΓΑ (2/5/2011) - δεν μπορεί να φανταστεί γτατί, άραγε, να χρεταζόμαστε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κατ 65 δτσ. επτπλέον για να έχουμε λεφτά τα επόμενα τρία χρόντα; Κτ εντάξετ! Η κ. Εύα Καϊλή μπορεί να αναρωττέτατ γιατί «σήμερα ένα χρόνο μετά (την ψήφτση του Μνημονίου) βρτσκόμαστε σε ένα κρίστμο μεταίχμτο κατ πάλτ;». Ο κ. Εκτοραε Ναστώκαε, ο οποίοε δτετέλεσε κατ υπουργόε, δενμπόρεσε να καταλάβετ ττ δεν έγινε σωστά με το Μνημόντο όταν ζητούσε «να δτευθετηθετ το ζήτημα (τηε πρόσληψα Ατόμων με Ετ- Η πολιτική είναι n τέχνη που ασκείται επί του πραγματικού και όχι του ιδανικού, όπως νομίζουν οι 16 του ΠΑΣΟΚ. δικές Ανάγκες και συγγενών τους) και να τοποθετηθούν οτ επττυχόντεε, που έχουν λάβει την απόφαση τοποθέτησήε τουε, σττε θέσετε εργασίαε τουε άμεσα κατ χωρίε να εμπίπτουν στον περτορτσμό του μέτρου, μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσετε»; (Ερώτηση 5/5/2011). Κατ μην μτλήσουμε για τους συνυπογράφοντεε κ. Κώστα Καρτάλη κατ Πάρτ Κουκουλόπουλο που ξέρουν δυο πολτττκό γράμματα παραπάνω κατ ζητούσαν πάνω κάτω τα τδτα. Καλών ή κακών, n ηολτττκή είνατ n τέχνη που ασκείτατ επί του πραγματτκού κατ όχτ του τδαντκού, όπωε θα ήθελαν οτ 16 βουλευτέε. Κατ το τδαντκό θα ήταν στα είκοστ έτη που συζητάμε (από το '90!) για αποκρατη<οποτήσετε να είχαμε άλλα τόσα γτα να το σκεφτούμε καλύτερα. Μόνο που ο χρόνοε ραε τέλετωσε. Φυστκά σε μτα τδαντκή κατάσταση έστω πλασματτκή, σαν αυτή που ζούσαμε τα περασμένα χρόντα- δεν θα είχαμε μία προε πέντε προσλήψετε κατ οτ αγρότεε δεν θα πλήρωναν ΕΛΓΑ. 0a κάναμε τα ένα επτπλέον Θεατρτκό Μουσείο, έτστγταναμάε βρίσκετατ. Ελα, όμωε, που στην προσπάθετα να κρατήσουμε τη ΔΟΥ Αταλάντηε κτνδυνεύουν να κλείσουν τα σχολεία κατ τα νοσοκομεία. Δτόττ αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν οτ 16 βουλευτέε είνατ πόσο τραγικά έγιναν τα διλήμματα. Δεν είνατ το ύψοε χρηματοδότησα του Πανεπτστημτου Θεσσαλίαε, αλλά αν θα υπάρχετ χρηματοδότηση κατ συνεπώε Πανεπτστήμτο Θεσσαλίαε. Εκτόε πάλτ αν, πραγματτκά, δεν καταλαβαίνουν, κάττ που κάνετ την κατάσταση πτο ανησυχηττκή. pmandravelis(a)kathimenni. gr To δίλημμα των βουλευτών Του ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-06T07:30:07Z
2011-06-05


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.