Σταφίδες με φυτοφάρμακο στα σχολεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Σταφίδες με φυτοφάρμακο στα σχολεία

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ

Σταφίδες με φυτοφάρμακο στα σχολεία Η «Κ» πραγματοποίησε δειγματοληψία στα φρούτα και λαχανικά που μοιράζονται στους μαθητές του δημοτικού ΤηςΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΠΟΠΟΥΛΟΥ Υπολείμματα απαγορευμένου φυτοφαρμάκου εντοπίστηκαν σε αποξηραμένη σταφίδα που μοιράστηκε στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματοε που χρηματοδοτείται με 2.221.083 ευρω (τα μισά κονδύλια προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό) για την προώθηση Tns κατανάλωσα φρούτων από μαθητές. Αν και οι ποσότητεε που ανιχνεύθηκαν δεν είναι άμεσα τοξικέε για tous μικρούε μαθητέε, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται όσον αφορά tous ελέγχουε που 0α έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και την προέλευση του npoiovros. Πα» βρέθηκε μη εγκεκριμένο φυτοφάρμακο στ» σταφίδεε; Εγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι; Και αν ναι, γιατί το προϊόν διανεμήθηκε στα σχολεία; nebs πιστοποιείται ότι οι σταφίδεε είναι Προϊόν Ολοκληρωμένα Διαχείρισα, όπα» επιβάλλεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εξέδωσε το ίδιο το υπουργείο Αγροτικήε Ανάπτυξα; Και γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά διανεμήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του σχολικού έτουε xcopis καμία προετοιμασία ώστε να διασφαλίζεται n αποδοτικότητα του προγράμματοε; Να σημειωθεί ότι n διαδικασία διανομήε στα σχολεία Ατιπα» είναι σε εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα. Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με τα μολυσμένα λαχανικά από ισπανικά κτήματα, το οποίο έχει αναστατώσει την Ε. Ε., αναλάβαμε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε δειγματοληψίεε στα φρούτα και λαχανικά που amts τ» ημέpes μοιράζονται στα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Ztous εργαστηριακούε ελέγχουε που πραγματοποιήθηκαν (τα αποτελέσματα, καθο» και τα στοιχεία του εργαστηρίου όπου στάλθηκαν τα δείγματα, βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου) ανιχνεύθηκε n τοξική ουσία Pirimiphos methyl που χρησιμοποιείται για τον «καθαρισμό» των αποθηκών όπου φυλάσσονται σιτηρά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο φάρμακο δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε xebpous όπου αποθηκεύεται σταφίδα, γεγονόε που σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίεε τοξικολογικέε δοκιμέε για την επίδραση που μπορεί να έ- Ενώ το πρόγραμμα προώθησης υγιεινής διατροφής στα δημοτικά θα έπρεπε να υλοποιηθεί από τις αρχές του σχολικού έτους, χρειάστηκε να περάσουν 5 μήνες και τουλάχιστον 4 υπουργικές αποφάσεις (αναφερόμαστε σε όσες έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο) για να ολοκληρωθεί n διαδικασία... Δηλαδή να δοθούν στα παιδιά τρία μήλα κι ένα σακουλάκι σταφίδες. Ανιχνεύθηκε n τοξική ουσία pirimiphos methyl, που χρησιμοποιείται για τον «καθαρισμό» των αποθηκών όπου φυλάσσονται σιτηρά. χει στην ανθρώπινη υγεία -και δη σε μικρού5 μαθητέε- n χρήση του. Oncos αναφέρεται στην υπουργική απόφαση (αριθμόε 13637, ημερομηνία δημοσίευσα 27 Ιανουαρίου 2011) που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματοε για την προώθηση Tns κατανάλωσα φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτο5 2010-2011 προβλέπεται δαπάνη ύijjous 2.221.083 ευρώ, εκ των οποίων, 1.118.122 ευρώ 0α βαρύνουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο 1.099.960 ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Οπα» επίσα επισημαίνεται στο άρθρο 5 Tns i6ias απόφασα, τα προϊόντα που 0a διατεθούν πρέπει να είναι Ολοκληρωμένα Διαχείρισα, σύμφωνα με το πρότυπο agro 2. Οι αγρότε5 που συμμετέχουν σε πρόγραμμα παραγωγήε προϊόντων Ολοκληρωμένα Διαχείρισα ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγήε με την παρακολούθηση υπεύθυνου γεωπό¬ νου που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει λανθασμένο ή απαγορευμένο σκεύασμα. Με βάση τη νομοθεσία, εφ' όσον εντοπιστούν υπολείμματα, προβλέπονται σοβαpss συνέπειεε, oncos n αφαίρεση του σχετικού πιστοποιητικού Ολοκληρωμένα Διαχείρισα. Ακόμα, oncos καθορίζει νέα υπουργική απόφαση (αριθμόε 136432, ημερομηνία έκδοσα 24/2/2011) για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά tous ελέγχου s και τα δικαιολογητικά πληρωμήε για την παράδοση των οπωροκηπευτικών στα σχολεία, κάθε παρτίδα npoiovros πρέπει να συνοδεύεται με το «δελτίο ανάλυσα υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Αν είχε γίνει σχετική ανάλυση, τα υπολείμματα του μη εγκεκριμένου Pirimiphos methyl που οι προαναφερθείσεε δειγματοληψίεε εντόπισαν θα είχαν ανιχνευθεί. Οπότε ή δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίοι έλεγχοι ή τα αποτελέσματά tous αγνοήθηκαν... Στα πακέτα που διανέμονται στα σχολεία οι σταφίδε5 είναι συσκευασμένε5 σε πλαστικό διαφανέε σακουλάκι, xcopis πάνω στη συσκευασία να αναφέρεται n ημερομηνία παραγωγή5, xcopis να υπάρχει lot number ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα ιχνηλασιμότηκ» που θα δείξει ακριβά» την προέλευση του npoiovros, αλλά και το «μονοπάτι» που ακολούθησε έα» ότου φτάσει στ» σχολικέε αίθουσε5. Δεν γνωρίζουμε, λοιπόν, από πού έγινε n προμήθεια του npoiovros. Επίσα, πουθενά δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για Προϊόν Ολοκληρωμένα Διαχείρισα, oncos καθορίζεται στην υπουργική απόφαση. Γίνεται φανερό ότι το όλο εγχείρημα είχε στόχο την απορρόφηση κονδυλίων μέσω του συγκεκριμένου προγράμματοε, xcopis ωστόσο να τηρηθούν οι απαραίτητεε διαδικασίε5 και κατά παράβαση Tns νομοθεσίαε. Αντί μαθήματος, ένα κουτί μήλα Η «προώθηση της υγιεινής διατροφής» από πρόγραμμα που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των μικρών μαθητών (αξίζει να σημειωθεί ότι κατέχουμε τα σκήπτρα στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρωπαϊκή Ενωση) κατέληξε στο μοίρασμα μήλων που έχουν συλλέγει τον Νοέμβριο και από τότε φυλάσσονται σε ψυγεία, πορτοκαλιών και αγγουριών στο τέλος Μαΐου, δέκα ημέρες πριν κλείσουν τα σχολεία. Οπως σημείωσε χαρακτηριστικά μια μητέρα, «γιατί μας μοιράζουν φρούτα; Παρά την οικονομική κρίση, μπορούμε ακόμα να αγοράσουμε τρία μήλα και μόνοι μας». Η πρώτη απόφαση για την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Ιανουαρίου 2011. Ομως χρειάστηκε να περάσουν πέντε μήνες και τουλάχιστον ακόμη 4 εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις (αναφερόμαστε σε όσες έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο) για να ολοκληρωθεί n διαδικασία... Η καθυστέρηση αυτή ακυρώνει στην πράξη την ουσιαστική αξία του προγράμματος. Κανονικά το «μοίρασμα» των φρούτων έπρεπε να γίνει στο πλαίσιο κάποιου ειδικού μαθήματος, έτσι ώστε σι μικροί μαθητές να δουν τη διαδικασία ως παιχνίδι και να διδαχθούν από αυτή. Ομως σι αργοί ρυθμοί της δημόσιας διοίκησης οδήγησαν στο να μοιραστούν τα κουτιά ελάχιστες μόνο ημέρες πριν λήξει n σχολική χρονιά, προκειμένου μαζί με την ευκαιρία για προώθηση της υγιεινής διατροφής να μη χαθεί και n χρηματοδότηση. Σταφίδες με φυτοφάρμακο στα σχολεία ΤηςΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ


2011-06-05
2011-06-06T07:30:14Z


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.