Φόβοι για στάση εμποριου και στα φρούτα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Φόβοι για στάση εμποριου και στα φρούτα

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ

Φόβοι για στάση S εμποριου και στα φρούτα Από in Ρωσία, ενώ έχουν σταματήσει οι εξαγωγές λαχανικών προς Κ. Ευρώπη Γης ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ασχημες είναι οι συνέπειεε Tns διαipocpums κρίσα που πλήττει την Ευρώπη για tous παραγωγούε και εξαγωγείε νωπών λαχανικών και στην Ελλάδα. Η επέκταση Tns απαγόρευσα εισαγωγών από την πλευρά τα Pcoaias μετά τα λαχανικά και σα φράουλε$ που προέρχονται από την Ε. Ε. δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, KaOcos εκφράζονται φόβοι ότι το μέτρο θα επεκταθεί και στα φρούτα. Κατι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό, καOcos το 25% των εξαγωγών φρούτων τα Ελλάδαε κατευθύνεται στη Ρωσία. «Η προσωρινή στάση εμπορίου για τα νωπά λαχανικά που έγινε λόγω του προβλήματο5 που ανέκυψε στη Γερμανία επεκτείνεται άσκοπα και σε άλλε$ άλλε$ χώρε$ και σε άλλα προϊόντα», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλθ5 του Οργανισμού Προώθησα Ελληνικών Εξαγωγών (ΟΠΕ) κ. Αλκιβιάδα Καλαμπάκα. Οσον αφορά τη μείωση την κατανάλωσα φρέσκων λαχανικών, διαπραγματεύσειε που βρίσκονταν σε εξέλιξη με τη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ουγγαρία για την εξαγωγή κηπευτικών από επιχειρηματίε$ τα Κρήτα σταμάτησαν αμέσοκ μετά την ανακοίνωση του προβλήματο$ με το βακτήριο E-coli. Χθε$ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτα προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν. To μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά το γεγονό5 ότι τα φρέσκα λαχανικά είναι ευπαθή προϊόντα που δεν μπορούν να αποθηκευτούν έcos ότου περάσει n κρίση. Την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε το πρόβλημα με το βακτήριο σταμάτησαν και σι ελάχιστε$ εξαγωγέ5 npos την Κεντρική Ευρώπη, λογική συνέπεια Tns απαγόρευσα κατανάλωσα φρέσκων λαχανικών. Ωστόσο, κατακόρυφη μείωση τα κατανάλωσα φρέσκων λαχανικών σημειώθηκε και στην εσωτερική αγορά, ενώ και n αγορά των Βαλκανίων όπου γίνονται εξαγωγέ5 επηρεάστηκε. «Η αιχμή των εξαγωγών μα$ npos την Κεντρική Ευρώπη είναι από τον Νοέμβριο έ&κ και τον Μάρτιο. Αυτή την εποχή προμηθεύουμε κυpicos την εγχώρια αγορά, όπου όμω$ n κατανάλωση φρέσκων λαχανικών έπεσε κατακόρυφα, κυpicos cms ξενοδοχεία^ μονάδεε, όπου πηγαίνει n laipios όγκο5 τα παραγωγή5» τονίζει ο διευθύνε του Αγροτοεμπορικού Συ- Πέρυσι οι ελληνικές εξαγωγές φράουλας στη Ρωσία είχαν ανέλθει σε 5,3 εκατομμύρια ευρω. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό, καθώς το 25% των εξαγωγών φρούτων της Ελλάδας κατευθύνεται στη Ρωσία. νεταιρισμού Τυμπακίου. Μάλιστα, οι ελληνικέ$ ντομάτε$ που εξήχθησαν στη Βουλγαρία αντιμετώπισαν τον «αθέμιτο» ανταγωνισμό από tis ισπανικέ5, που λό¬ γω του προβλήματο5 πωλούνταν σε εξευτελιστικέ5 τιμέ$. Στο μεταξύ, μεγάλη ανησυχία δημιουργεί n απόφαση τα Ρωaias να σταματήσει και us εισαγωγέ$ φράουλα5 από χώρε$ τα Ε. Ε. Πέρυσι οι ελληνικέ5 εξαγωγέ$ φράουλα5 στη Ρωσία είχαν ανέλθει σε 5,3 εκατ. ευρώ. Εκφράζονται φόβοι ότι n απαγόρευση θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα φρούτα εποχή5, oncos τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, τα κεράσια. Αντίθετα, οι εξαγωγέ5 λαχανικών τα Ελλάδα5 npos τη Ρωσία αυτή την εποχή δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογε5 από πλευρά5 ποσοτήτων. To θέμα τα απαγόρευσα των εισαγωγών από τη Ρωσία αναμένεται να τεθεί αύριο στο πλαίσιο τα προγραμματισμένα συνάντησα που θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Kopucpfis μεταξύ τα Eupomauais Ενωσα και τα Pcoaias. Oncos επεσήμανε ο κ. Καλαμπάκα, σι εμπορι^ σχέσεΐ5 τα Ευρωπαϊκήε Ενωσα με τη Ρωσία καθορίζονται από διμερή πρωτόκολλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλέε φορέ5 προβλήματα στην αγορά. Φόβοι για στάσηεμποριου και στα φρούτα Γης ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-07
2011-06-07T07:30:06Z


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.