Πώς θα πάρουν μόρια οι αγρότες για επιδοτήσεις 43 εκατ. ευρώ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Πώς θα πάρουν μόρια οι αγρότες για επιδοτήσεις 43 εκατ. ευρώ

ME ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ilios θα πάρουν μόρια οι αγρότεβ για επιδοτήσει 43 εκατ. ευρώ Μοριοδότηση παραγωγών για κατανομή δικαιωμάτων άρθρου 63 Κριτήρια κατάταξης Γεωργοί που έκαναν έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας από το 2008 και μετά και δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για την επιλέξιμη γη της εκμετάλλευσης τους Κτηνοτρόφοι που διαθέτουν στην εκμετάλλευση, τους από 8 έως 25 ΜΜΖ* και δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για την επιλέξιμη γη της εκμετάλλευσης τους Λοιποί γεωργοί που δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για την επιλέξιμη γη της εκμετάλλευσης τους Μονάδες κατά κατηγορία Δικαιούχοι με συνολική αξία δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης: Εως 1.000 € Απθ 1.001 έως 5.000 € Από 5.001 έως 10.000 € Από 10.00' εως 30.0006 Μεγαλύτερη από 30.000 € 10 6 4 2 Ο ΜΜΖ: Μονάδες Μετρησψ; Ζφν κατανομή δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2010 Οι γεωργοί που αρχίζουν τη γεωργική τ%υς i j Μονάδες κατά κατηγορία 10 20 15 10 6 4 2 Κριτήρια κατάταξης Νέοι γεωργοί που έχουν ενταχτεί σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 Γεωργοί που δεν διαθέτουν ΔΕΕ* Νέοι γεωργοί που έχουν μόνιμη κατοικία στην έδρα της εκμετάλλευσης (σε επίπεδο δήμου) και δεν ανήκουν στην κατηγορία 1 Γεωργοί Εως 1.000 € με δικαιώματα Από 1.001 έως 5.000 € Από 5.001 έως 10.000 € Από 10.001 έως 30.000€ Μλύ Σε 43.000.000€ ανέρχονται τα ποσά που προβλέπονται για Δικαιώματα Αγροτών, εκ των οποίων περίπου 13.000.000 € προέρχονται από το Απόθεμα Εθνικών Δικαιωμάτων, για το zios 2010, onoos ανακοινώθηκε απ' τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Tns ΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σύμφωνα με τον οργανισμό, n μοριοδότηση θα συνταχθεί με βάση στοιχεία της εκμετάλλευσης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι στη Δήλωση Εκμετάλλευσης και την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (σ.σ. επιδότησης) για το 2010 και έπειτα από έλεγχο δικαιολογητικών απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τιμή των δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και n κατανομή νέων δικαιωμάτων θα γίνει με σειρά κατάταξης. Με την πρώτη επεξεργασία υπολογίζεται ότι ανώτατη τιμή για κάθε 1 δικαίωμα είναι περίπου 400 €. To 1 δικαίωμα π.χ. αντιστοιχεί σε 1 αγελάδα, 1 χοιρομητέρα, 6 πρόβατα. Δυνάμει δικαιούχοι με βάση την προσωρινή κατανομή είναι: * Από το Εθνικό Απόθεμα, επιλέξιμοι επενδυτές και νέοι αγρότες με πάνω από 35 μόρια. * Με το άρθρο 68, επιλέξιμοι αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας, με πάνω από 21 μόρια. Η κατανομή δικαιωμάτων ανέρχεται από 1 έως 6, ενώ οι δικαιούχοι δεν μπορούν να πάρουν ταυτόχρονα νέα δικαιώματα κι από το Εθνικό Απόθεμα και με βάση το άρθρο 68. Η κατανομή νέων δικαιωμάτων 0α οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση διοικητικών ελέγχων στα μισθωτήρια των δυνάμει δικαιούχων, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαετούς διάρκειας, και την κατανομή βοσκότοπων. Οι πληρωμές επιδοτήσεων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώς τις 30 Ιουνίου 2011. ■ Βασικές προϋποθέσεις -πέραν της αίτησης- για να πάρει κάποιος δικαιώματα cut' το Εθνικό Απόθεμα: * Επιλέξιμη έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 10 στρεμμάτων. * Εναρξη γεωργικής-κτηνοτροφικής δραστηριότητας μετά το 2006. * Επένδυση αε προϊόντα που επιδοτούνταν το 2010: σκληρό σιτάρι, καρποί με κέλυφος, ρυζι, πρωτεϊνούχοι σπόροι και σπόροι προς σπορά. Οι επενδύσεις πρέπει να συνδέονται με αύξηση της γεωργικής εκμετάλλευσης, δηλαδή αγορά γης ή μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον κατά 20% παραπάνω έκτασης σε σχέση μ' αυτήν που δηλώθηκε το 2008. ■ Για αγρότες ορεινών μειονεκτικών περιοχών -πέραν της αίτησης- προβλέπονται: * Εδρα της εκμετάλλευσης ή δήλωση της ιδιότητας του μετακινούμενου κτηνοτρόφου σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές. * Να έχει παραπάνω επιλέξιμη έκταση, πάνω από 10 στρέμματα. Αν πρόκειται για βοσκοτόπι, πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά και ζώα. Η έκταση για την κατανομή νέ-. ων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση πυκνότητα βόσκησης 3 Μονάδες Μέτρησης Ζώων (ΜΜΖ) ανά 10 στρέμματα επιλέξιμης γης. annio@enet.gr 4 2 m- 10 500 έως 10.000 € Από 10.001 έως 30.000€ Μεγαλύτερη από 30.000 € Μη κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα * ME: ύν§$ίμαχα Βιαίας £Wox«e>K (επιδοτήσεις) ρ Ilios θα πάρουν μόρια οι αγρότεβ για επιδοτήσει 43 εκατ. ευρώ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-07
2011-06-07T07:30:09Z


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.