χ*χ&Φιΐ\. - ι.··.·-· [ •. ιι .■.·::..: . . .- i-:. .-.-ι.·.... ^feWWfllMttUftlrilM U7U/HM HJ15.4U f i :■'!«< HS800X nsaoco IK OH IWOtl U04M11 os:ai«f 1MSS1.«! warn wi» in tfflwwi ttfirm 71 WW m mm mjh S.»ifl y.yi.i-. MtfjM »1JH» wi n> m SIJ.lll.it. HiStl.Dl [rrjuiuuruiAiw miam<£* lAoum auto rrtPHior nwtmamiinwwwi nostu/MBM |ΐωΐ/»»·»ΐίΙ.*ΐΛί»«ί!ίΠ01!) lamfti cMiy. turn Μι* ;., i : -- ·: -:' - lU/U/AIDuu il/ILMmmuTIE^ it m m rim «ιι «η» a mux 1 m rajta Se» m. tUn*r. tgocAm* rc w pwn »91 Ik ■» MIO ij-vwon * li vh vw» ajanfixίΑατΰ L-iiwhU1i wA.r.iluTnwtaO&JitowraκύύύΛίίfifm lot i* C4w «b ra nxcvit km ι^ύίβ. wrn. SOU rX iλ>. twamxi tOimiaJm, It* wr du mp*, nrt»%»y, tifrarj L lwnb« ιιιμμ^ Euv:^( νκΛα*. RC IMOOiCertllilyreetewenl qcDEUfiac ψ» DC (MI vh ηΆχ .iii^mir ia«rJ 1 ο■pir'c. mpiCw gt iii οημα «m rt» HUJfild ΜΑ Ib πι iiajM i tnt OMdpw mmuaIi «rir>»iirujunoTni rmTiMraKBi IWWOrwiiiroJjoT nooAUAUiimH ιΜ»ΤΤ1Λ,ΰΙΜ01Ι1ι«1 Utifll wirMwrniTO una u'lifAHwiwwA nea mum up:: ... . ; 1 liHJU ΙΛΙΙΙΙΜΗ IIWHOI MHO* gjjjj tift«Myra ft tgpj ■v^utlCvOOw* IIXMfl ■iatq/OwlvWKMr [Ιρίη μΓΜ «i |apCu( M tN||" MfiUfl I Of < I nummi^e dmm fc* rmort - la Ο 121Λ1 ' 1U»J II BI 1171 iiatiKl aiu uu n «i «β mmmm aaaamsoi IJU.I71I lion MI I10I1MI 1101! MI ο b»! aArocyiw ait^w ΟΟίΑίΐΛΐ/t* r^AWliiprrwift.'^rriKf-nifeAfi Ja.'WC«Iwv .'.- T.. - -.- Jp- .'-.-T. ^< '-: if I TO .-] · i.; .IpfMtjM Κ Α u^i i Ik^ml iwnvr |Ui^2«4Wi<«tf#i) lAArinl J.wJj rtf^-. 7 mU^hvJ aMMr>Ariwli i^m.-rt^n( iii ■-.. . .- ...·. : , ., - ....· ■ .... -,. .,.. limit twrwir/ ftfievftmitpmnvtmuii IpHnw^miiLW uaiiHi ΙΟΠ HO V! 77-, Κ» «DI .-.7,-.:-, IJUIH llllllll (in)» (WJI1PSSI llBiDM I'.lltUOUl 4JJ}J4A4U| IttUlU 171 n u: •JUR USAJH (MM) 1H| I DIS5101 BtSll-OII BUKM BHUOSI (H05A.ua isimoHl mpiCw gt iii οημα «m rt» HUJfild ΜΑ Ib πι iiajM i. tnt OMdpw mmuaIi wiiWiii ίνΛ. liu ΑΛΠ. Κ rittn κ LI IBJI] UMB Bi» HI (W Τ.τ. m»ga iBtlri« wiinEjiin iiwiifcii.uji ^rifc>i^Bpmwwirtiq .iifjJAlwil frw^M tu» pr-A** 'x owwajn («c ii, J tots η .*ik>vrvi ri o^iuf^ y*v. i^>v
 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. bFtarwH ·Μ0Μ m V» W, <wuu HTKTJliU ίΙΛΗΚΑΟΜΙ OTM tu i IWBtlKtt Kri Q tu, »ItOMBflCT M ii hpv wto n awaiTai rj-i^Tur; niiw i ^Ιί i^>4pi j nwa m Main tpi SiiwMv tnt ·ι«μι in «Μα ft tMwic om^k i4k *·] tint dtgi* M«Μΐη ii 6kiiA*rt»i Uettrrvw ιτηΐίΓίίκ: l^wiixLWTii;cw»wiii; 1 vh*; intern iii ft?. iiiwni\; - Ikmmmi VI&VMM CAMULAM 1 Οιλ iwn uunaTW uutuei (itt lo r a ihou ■ ■-1 ·> ■·.: i j·.;.- -. \< .i ii..., . ■ . . m ..,,■-., · - Ji«da lofiaf* tim rti *AS«i4w3l" j'. *r.i . . - '.-: y. '■-■<■ .·:>χ*χ&Φιΐ\. - ι.··.·-· [ •. ιι .■.·::..: . . .- i-:. .-.-ι.·.... ^feWWfllMttUftlrilM U7U/HM HJ15.4U f i :■'!«< HS800X nsaoco IK OH IWOtl U04M11 os:ai«f 1MSS1.«! warn wi» in tfflwwi ttfirm 71 WW m mm mjh S.»ifl y.yi.i-. MtfjM »1JH» wi n> m SIJ.lll.it. HiStl.Dl [rrjuiuuruiAiw miam<£* lAoum auto rrtPHior nwtmamiinwwwi nostu/MBM |ΐωΐ/»»·»ΐίΙ.*ΐΛί»«ί!ίΠ01!) lamfti cMiy. turn Μι* ;., i : -- ·: -:' - lU/U/AIDuu il/ILMmmuTIE^ it m m rim «ιι «η» a mux 1 m rajta Se» m. tUn*r. tgocAm* rc w pwn »91 Ik ■» MIO ij-vwon * li vh vw» ajanfixίΑατΰ L-iiwhU1i wA.r.iluTnwtaO&JitowraκύύύΛίίfifm lot i* C4w «b ra nxcvit km ι^ύίβ. wrn. SOU rX iλ>. twamxi tOimiaJm, It* wr du mp*, nrt»%»y, tifrarj L lwnb« ιιιμμ^ Euv:^( νκΛα*. RC IMOOiCertllilyreetewenl qcDEUfiac ψ» DC (MI vh ηΆχ .iii^mir ia«rJ 1 ο■pir'c. mpiCw gt iii οημα «m rt» HUJfild ΜΑ Ib πι iiajM i tnt OMdpw mmuaIi «rir>»iirujunoTni rmTiMraKBi IWWOrwiiiroJjoT nooAUAUiimH ιΜ»ΤΤ1Λ,ΰΙΜ01Ι1ι«1 Utifll wirMwrniTO una u'lifAHwiwwA nea mum up:: ... . ; 1 liHJU ΙΛΙΙΙΙΜΗ IIWHOI MHO* gjjjj tift«Myra ft tgpj ■v^utlCvOOw* IIXMfl ■iatq/OwlvWKMr [Ιρίη μΓΜ «i |apCu( M tN||" MfiUfl I Of < I nummi^e dmm fc* rmort - la Ο 121Λ1 ' 1U»J II BI 1171 iiatiKl aiu uu n «i «β mmmm aaaamsoi IJU.I71I lion MI I10I1MI 1101! MI ο b»! aArocyiw ait^w ΟΟίΑίΐΛΐ/t* r^AWliiprrwift.'^rriKf-nifeAfi Ja.'WC«Iwv .'.- T.. - -.- Jp- .'-.-T. ^< '-: if I TO .-] · i.; .IpfMtjM Κ Α u^i i Ik^ml iwnvr |Ui^2«4Wi<«tf<w«H«|a^(AMi7>#i) lAArinl J.wJj rtf^-. 7 mU^hvJ aMMr>Ariwli i^m.-rt^n( iii ■-.. . .- ...·. : , ., - ....· ■ .... -,. .,.. limit twrwir/ ftfievftmitpmnvtmuii IpHnw^miiLW uaiiHi ΙΟΠ HO V! 77-, Κ» «DI .-.7,-.:-, IJUIH llllllll (in)» (WJI1PSSI llBiDM I'.lltUOUl 4JJ}J4A4U| IttUlU 171 n u: •JUR USAJH (MM) 1H| I DIS5101 BtSll-OII BUKM BHUOSI (H05A.ua isimoHl mpiCw gt iii οημα «m rt» HUJfild ΜΑ Ib πι iiajM i. tnt OMdpw mmuaIi wiiWiii<i8Orrrji^intott0:i<ttrigAwwiriiw^ OanOHIM HtHlalM OK ILLUOM. ΤΓΜΤΠ,ί ϋ ια ■ lillMlljIlM Hr CBliOHMr ιι tQXA.aw«rtoig»iK^iwIAjiiiiiUit3i^ft<^^ Ji^w] i n*j.p9 ι^Πα βι nMjviiiMi,miiiovwi OKUEdeii^t 0e<^4r, iwn imluiu; Ir|Hw»tl J) M tv. Onqw InnNw i l. me I* ecjeeftntH SMulciTi; μι M ίίΛΛ^βΛ Λο or ϊβ<»βς fcwA«« ui 0> ίνΛ. liu ΑΛΠ. Κ rittn κ LI IBJI] UMB Bi» HI (W Τ.τ. m»ga iBtlri« wiinEjiin iiwiifcii.uji ^rifc>i^Bpmwwirtiq .iifjJAlwil frw^M tu» pr-A** 'x owwajn («c ii, J tots η .*ik>vrvi ri o^iuf^ y*v. i^>v <KIIIW|IXKIlMI<KMIIita<<<l limit twrwir/ ftfievftmitpmnvtmuii IpHnw^miiLW l^rA bDpi/IkIibiI nvu Una _ w*wm.™vnW*KI*W Tnviuni hoOlg^a m m^nif J»nMmi?t*ll (H05A.ua isimoHl rtUKJISl 1111 W1»U1 IUTO71I UX10U 1W1I9 Ul *Λΐνν«<»Π ormutrinnAj. εγποϊλαι rujunaTHi unuguw oirattiimsBtaamK HKmrnsamimas Pirnir^r^ii0(tl0[ AafllWW uuLrinnonlTueOTiui akhaiu IMIAra U"'l« smi! η πίοιπΛΑΨ" ^ortjrwirjr nmorOr ■ rorpi rurwiorA ιι UilAl ο 11 A'TAilal.giHI (MI vh ηΆχ .iii^mir ia«rJ 1 ο■pir'c. mpiCw gt iii οημα «m rt» HUJfild ΜΑ Ib πι iiajM i. tnt OMdpw mmuaIi wiiWiii<i8Orrrji^intott0:i<ttrigAwwiriiw^ OanOHIM HtHlalM OK ILLUOM. ΤΓΜΤΠ,ί ϋ ια ■ lillMlljIlM Hr CBliOHMr ιι - ....· ■ .... -,. .,.. limit twrwir/ ftfievftmitpmnvtmuii IpHnw^miiLW l^rA bDpi/IkIibiI nvu Una _ w*wm.™vnW*KI*W Tnviuni hoOlg^a m m^nif J»nMmi?t*ll BUKM BHUOSI (H05A.ua isimoHl rtUKJISl 1111 W1»U1 IUTO71I

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ


2011-06-08T07:30:17Z
2011-06-08


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.