Τρεις νέες ποικιλίες σιταριού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Τρεις νέες ποικιλίες σιταριού

ΤΣΙΓΑΝΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Τρεις νέες ποικιλίες σιταριού Μετά τη 15χρονη προσπάθεια του Ινστιτούτου Σιτηρών είναι έτοιμες να διατεθούν στο εμπόριο Του θαναση τσιγγανα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Και το όνομα αυτών Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα. Αν και παραπέμπουν στο εορτολόγιο και σε επωνυμίεε θρησκευτικών οργανώσεων και ΜΚΟ πρόκειται για ποικιλίε5 σκληρού σιταριού. Είναι Tpeis ελληνικέ5 ποικιλίε$, «Kapnos» 15xpovns προσπάθειαε ερευνητών του Ινστιτούτου Σιτηρών που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκη (ανήκει στο Εθνικό Ιδρυμα ΑγροTuais Ερευνα$) και είναι έτοιμε5 να μπουν στο εμπόριο αφού έχουν πε- Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα, όπως ονομάστηκαν, έχουν άριστη προσαρμογή στις ελληνικές συνθήκες και σταθερή απόδοση. ράσει όλα τα τεστ για να προσφέρουν καλύτερεε επιδόσεΐ5 στην ελληνπ<ή αγροτική οικονομία. Δημιουργήθηκαν από διασταυρώσει στο τμήμα Σκληρού Σίτου του Ινστιτούτου και, όπωε υποστηρίζουν οι ερευνητέε, έχουν πολύ υψηλό δυναμικό απόδοσα, ποιότητα, άριστη προσαρμογή otis ελληνικέ5 συνθήκε5 και μπο- ' 1 «Για το σκληρό σιτάρι n Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος», σχολίασε ο δρ Σάββας Κοτζαμανίδης, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Σιτηρών, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. ροΰν να κάνουν τη διαφορά otis αγροτικ καλλιέργειεε. «To σημαντικότερο είναι ότι έχουν σταθερότητα απόδοσα και ανταποκρίνονται otis προδιαγραφέ5 που έχουν θεσπιστεί από τη βιομηχανία και την E.E. για πρωτείνη, γλουτένη και καροτίνια», τονίζει ο επικεφαλήε τα ερευνητική$ ομά6as βρ Σάββαε Κοτζαμανίδα που εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια για να ευδοκιμήσουν. Τα πειράματα για tis ποικιλίε$ έγιναν σε όλεε tis ζώνεε καλλιέρ- γειαε σκληρού σιταριού στη χώρα μα5, από τον Εβρο ias τη Στερεά Ελλάδα, δοκιμάστηκαν στα διετή τεστ του Ινστιτούτου Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών Tns Σίνδου (παρακολουθεί την καλλιεργητική tous πορεία και απόδοση σε διάφορεε περιοχέ5 Tns Ελλάδαε) και έλαβαν το πράσινο ipios για την αγορά. Συμπεριελήφθησαν ήδη στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών που είναι συνδεδεμένο5 με τον ευρωπαϊκό, αλλά όχι και με τον διεθνή κατάλογο, καθοκ n Ελλάδα δεν έχει φροντίσει ακόμη να κατοχυρώσει tis ελληνικέε ποικιλίε5, κινδυνεύοντα5 μάλιστα να χάσει ορισμένεε από αυτέε.. Η «Πίστη» είναι ποικιλία ευρείαε προσαρμοσπκότιπτβ, σταθερή$ απόδοσα και παραγωγική ιδιαίτερα σε υγρά χωράφια. Προσαρμόζεται όμω5 και σε ημιγόνιμεε, μέσα υYpaoias τοποθεσίεε. Η «Αγάπη» έχει πολλά αγρονομικά, ποιοτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά Tns «Πίστα», είναι όμω5 πρώιμη ποικιλία με ποιότητα γλουτένα 93,4, ενώ n «Ελπίδα» έχει μεν κι αυτή τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά είναι πιο πρώιμη. Θεωρούνται όλε$ ιδιαίτερα ανθεκτιχέβ. Δεκαπέντε είναι οι ποικιλίε$ σκληρού σιταριού στον εθνικό κατάλογο. Ενδεικτικό Tns σημασία$ που έχει παγκοσμίου n Ελλάδα στη συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι ότι γνωστέε ιταλικέ5 εταιρείεε ζυμαρπ<ών καλλιεργούν στη χώρα lias tis ποικιλίε$ και tis ποσότητεε που χρειάζονται για τα εργοστάσιά του s κι όχι στην Ιταλία, αν και είναι από tous μεγαλύτεpous παραγωγούε σκληρού σιταριού παγκοσμίου. «Για το σκληρό σιτάρι n Ελλάδα είναι ευλογημέvos T0nos», σχολίασε ο κ Κοτζαμανίδα. Γιατί όμοκ «Πίστη», «Αγάπη» και «Ελπίδα»; Qs onopos που πέφτει στη γη «προτίμησα -είπε στην «Κ»- να tis ονομάσω με tis Tpeis θεολογικέ5 αρετέ5». Στην ελληνική καλλιέργεια σιτηρών, το σκληρό σιτάρι καλύπτει το 35-40% των εκτάσεων. Από τα 35,3 εκατομμύρια tovous Tns παγκόσμιαε παραγωγή$ σκληρού σίτου τα 24% παράγονται στην E.E. Η Ιταλία (3,9 εκατ.), n Γαλλία (2,5 εκατ.), n Ελλάδα (0,9 εκατ.) και n Ισπανία (0,8 εκατ.) είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στην E.E. Τρεις νέες ποικιλίες σιταριού Του θαναση τσιγγανα

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-09T07:30:05Z
2011-06-09


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.