Ο άγαμος μοναχικός άντρας και η πρόσβασή του στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ άγαμος μοναχικός άντρας και η πρόσβασή του στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο (EL)
Single man and his access to medically assisted reproduction in Greece and in the United Kingdom (EN)

Βασιλείου (Marianna Vassiliou), Μαριάννα

Η παρούσα δημοσίευση συγκρίνει το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο ζήτημα της πρόσβασης στις μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - και στη συνεπακόλουθη απόκτηση τέκνου - από έναν άγαμο μοναχικό άνδρα. Αρχικά παρουσιάζεται το δικαίωμα του ανθρώπου και δη του άγαμου μοναχικού άνδρα στην αναπαραγωγή. Παράλληλα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι έννομες τάξεις επιτρέπουν ρητά την πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μόνο στις άγαμες μοναχικές γυναίκες.Εν συνεχεία, εκτίθεται το νομικό καθεστώς που διέπει την μέθοδο της παρένθετης μητρότητας και στις δυο χώρες, καθώς πρακτικά αυτή είναι η μοναδική μέθοδος με την οποία μπορεί να αποκτήσει τέκνο ένας άγαμος μοναχικός άνδρας. Ακολουθεί η παρουσίαση του ελληνικού νομικού πλαισίου, το οποίο εξαιρεί τον άγαμο μοναχικό άνδρα από την πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και των δικαστικών αποφάσεων που προσπάθησαν να καλύψουν το νομικό κενό με αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τις άγαμες μοναχικές γυναίκες. Κατόπιν, αναλύεται το καθεστώς που διέπει το Ηνωμένο Βασίλειο ως προς το ζήτημα, όπου η νομολογία έχει παρακάμψει τη μη ρητή συμπερίληψη του άγαμου μοναχικού άνδρα στα πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτήσουν τέκνο με τις μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.Τέλος, ως λύση του ζητήματος προκρίνεται ο συνδυασμός των δυο καθεστώτων, με την ουσιαστική και εκ των πραγμάτων αναγνώριση του δικαιώματος των άγαμων μοναχικών ανδρών στην απόκτηση τέκνου με τη βοήθεια της τεχνολογίας. (EL)
This paper compares the legal framework in Greece and the United Kingdom on the issue of access to medically assisted reproduction methods - and to the subsequent acquisition of a child - by a single man. Initially, the human right, particularly the right of a single man, to reproduction is presented. At the same time, the reasons for which legal systems explicitly allow access to medically assisted reproduction only to single women are explained.Then, the legal regime governing the method of surrogate motherhood in both countries is exposed, as this is practically the only method by which a single man can procreate. The presentation of the Greek legal framework follows, a framework which excludes single man from access to medically assisted reproduction, as well as the case law which sought to cover the legal vacuum, by applying in a proportional way the relevant provisions for single women. Then, the rules governing the United Kingdom on the question are analyzed, where the case law has bypassed the non-explicit inclusion of single man to the persons entitled to have a child using the methods of medically assisted reproduction.Finally, as a solution to the issue, the combination of the two systems is proposed, as well as an effective and de facto recognition of the right of single men to having a child with the help of technology. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

law (EL)
bioethics (EL)
medically assisted reproduction (EL)
ethics (EL)
Single man (EL)
law (EN)
bioethics (EN)
medically assisted reproduction (EN)
ethics (EN)
Single man (EN)


Βιοηθικά

Ελληνική γλώσσα

2016-11-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 2, No 2 (2016): Bioethica; 36-50 (EL)
Bioethica; Vol 2, No 2 (2016): Bioethica; 36-50 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.