Η συμβολή των παιδικών μουσείων στην προσοικείωση του αστικού τοπίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η συμβολή των παιδικών μουσείων στην προσοικείωση του αστικού τοπίου (EL)
The contribution of children’s museum to getting familiar with the urban landscape (EN)

Καλεσοπούλου (Despina Kalessopoulou), Δέσποινα

Τα Παιδικά Μουσεία εμφανίστηκαν στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα ως μια προσπάθεια δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση μουσειακών συλλογών και ειδικών θεματικών εγκαταστάσεων. Μια δημοφιλής κατηγορία εκθεμάτων τους, που εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία της παρουσίασης της καθημερινής ζωής, αναπαριστούν τμήματα του αστικού ιστού, όπως η γειτονιά με τα καταστήματά της, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το λιμάνι μιας πόλης, ενώ άλλα προσεγγίζουν μέσα από την  αναδημιουργία ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας, όπως η πολυπολιτισμικότητα, οι διακρίσεις, ο καταναλωτισμός. Το άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα είδη των εκθεσιακών περιβαλλόντων που καλούν τα παιδιά να εξερευνήσουν, να κατανοήσουν και να οικειωθούν πλευρές της πόλης και της συλλογικής ζωής και εξετάζει τη διαφοροποίηση των παιδαγωγικών τους στόχων και μεθόδων. Παράλληλα σχολιάζονται καλές πρακτικές που ακολουθούνται έτσι ώστε τα παιδιά να μη λειτουργούν μόνο ως επισκέπτες του μουσείου, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία και τη διαμόρφωση του ιδιαίτερου αυτού αστικού χώρου. (EL)
Children’s museums showed up at the end of the 19th and the beginning of the 20th century as an effort to create learning environments that support the personal and social development of children through the use of museum collections and special thematic installations. A popular category of their exhibits that corresponds to the broader category of presenting everyday life simulates parts of the urban landscape such as the neighbourhood and its shops, mass transportation or the port of the city. Other exhibits approach social issues of our era, such as cultural diversity, discrimination or consumerism by recreating private or public spaces. The article attempts to delineate the types of exhibition environments that invite children to explore, comprehend and get familiar with aspects of the city and of collective life and discusses the differentiation of their pedagogical objectives and methods. Best practices on the strategies used so that children can participate not only as visitors of the museum, but also in the design and day-to-day operation of this special urban space will be commented alongside. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αναπαράσταση αστικού ιστού (EL)
κοινωνική μάθηση (EL)
οπτική του παιδιού (EL)
πολιτιστική παιδαγωγική (EL)
παιδικά μουσεία (EL)
children’s perspective (EN)
children’s museums (EN)
cultural pedagogy (EN)
representation of urban space (EN)
social learning (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 1023-1037 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 1023-1037 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Δέσποινα Καλεσοπούλου (Despina Kalessopoulou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.