Μία συγκριτική διερεύνηση των απόψεων μελλοντικών επαγγελματιών νηπιαγωγών στην Ελλάδα και τη Νορβηγία, σχετικά με τη μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Μία συγκριτική διερεύνηση των απόψεων μελλοντικών επαγγελματιών νηπιαγωγών στην Ελλάδα και τη Νορβηγία, σχετικά με τη μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους (EL)
A comparative research on Greek and Norwegian prospective early childhood professionals’ views on outdoor learning and play (EN)

Σακελλαρίου (Maria Sakellariou), Μαρία
Δαρδανού (Maria Dardanou), Μαρία
Γκέσιου (Georgia Gessiou), Γεωργία

Η παρούσα εργασία διερευνά σε ένα συγκριτικό πλαίσιο τις απόψεις των υποψήφιων νηπιαγωγών στην Ελλάδα και στη Νορβηγία σχετικά με τη μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους. Οι νέες τάσεις της μάθησης δημιουργούν την προσδοκία ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδέουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα με τα εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης και να δίνουν συχνές ευκαιρίες στα παιδιά για επαφή με τη φύση. Ωστόσο προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και η παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων νηπιαγωγών ευκαιρίες έτσι ώστε να αποκτήσουν τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες για την δημιουργία και υποστήριξη ποιοτικών εκπαιδευτικών πρακτικών στους εξωτερικούς χώρους; Η συγκεκριμένη έρευνα έχει μία ποσοτική συγκριτική προσέγγιση χρησιμοποιώντας ατομικά ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων στην Ελλάδα και Νορβηγία (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Ελλάδα και Πανεπιστήμιο του Τρόμσο, Νορβηγία). Είναι πολύ σημαντικό να εισέλθουν περισσότεροι παράγοντες στην έρευνα, όπως οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι πολιτικές. Για το σκοπό αυτό, η έρευνα αυτή επεκτείνεται σε χώρες που είναι γνωστές για τους παραδοσιακούς δεσμούς της κουλτούρα τους με τη φύση και τις δραστηριότητες σε εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως η Νορβηγία. Τα ευρήματα πιστεύουμε θα έχουν συνέπειες σε θέματα πολιτικής και πρακτικής και θα δημιουργήσουν ένα εύφορο πεδίο νέων θεωρητικών συζητήσεων για την μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους και για τις δύο χώρες. (EL)
The current research investigates the Greek and Norwegian prospective early childhood professionals’ views on learning and playing outdoors, and compares the findings. The new trends in outdoor learning created the expectation that educators should engage learning with outdoors and nature, however does the undergraduate studies offers opportunities thus the future educator acquire the particular knowledge and skills that form the basis for quality practice outdoors? The research has a comparative approach using a quantitative individual research questionnaire that was distributed to undergraduate students in Greece and Norway (Department of Early Childhood Education, University of Ioannina, Greece and Department of Early Childhood Education, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø Norway). It is of great value that more factors would enter to the research process and analysis, such as social and cultural differences, educational system and policies regarding outdoor learning and play. For this purpose, this research is extended in countries that are well known for their traditional cultural bonds with nature and outdoor activities, the Norwegian students’ perceptions and practices and compare their views with Greek students’ respective opinions. The findings might have implications for policy and practice and will open new theoretical discussions on outdoor learning and play for both countries.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μάθηση και παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους (EL)
Νορβηγία (EL)
Ελλάδα (EL)
προπτυχιακοί φοιτητές (EL)
Greece (EN)
outdoor learning and play (EN)
Norway (EN)
undergraduate students (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Αγγλική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 754-772 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 754-772 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Γεωργία Γκέσιου (Georgia Gessiou), Μαρία Δαρδανού (Maria Dardanou), Μαρία Σακελλαρίου (Maria Sakellariou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.