Η χρήση πολυτροπικών υλικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η χρήση πολυτροπικών υλικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού (EL)
The use of multimodal materials and their contribution to the development of role play (EN)

Αθανασοπούλου (Stavroyla-Eirini Athanasopoulou), Σταυρούλα- Ειρήνη

Στην προσχολική εκπαίδευση, ο χώρος αναλαμβάνει ρόλο «τρίτου δασκάλου» στην ομάδα των δυο παιδαγωγών. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις δίνουν σημασία στη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, τη σύνδεση του χώρου με διαδικασίες μάθησης, ανάπτυξης. Στο συμβολικό παιχνίδι τα παιδιά σκέπτονται με εσωτερικές νοητικές εικόνες. Η σημασία της νοητικής αναπαράστασης στη διαδικασία γνωστικής ανάπτυξης συνδέεται με τη δράση των παιδιών στο χώρο. Όταν δίνονται ευκαιρίες για παιχνίδι με υλικά και παιχνίδια ρόλων ενισχύεται η πρωτοβουλία, η αυτονομία τους. Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα «Έτσι μαθαίνω καλύτερα», οδήγησε στην παρούσα έρευνα- δράσης.Σκοπός η ανάπτυξη του συμβολικού παιχνιδιού μέσω της χρήσης μεταβαλλόμενων χωρικών στοιχείων που συνθέτουν μια κατασκευή. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: α) με ποιο τρόπο η συγκεκριμένη κατασκευή θα βοηθήσει τα παιδιά να αυτενεργήσουν, να εκφραστούν, να σχεδιάσουν, ώστε να δημιουργήσουν τους δικούς τους τόπους β) πώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τάξη προνηπίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατασκευή οδήγησε τα παιδιά να παρέμβουν, να διαμορφώσουν τους δικούς τους τόπους σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντά τους. Αναπτύχθηκαν θετικές σχέσεις, καλλιεργήθηκαν κοινωνικές δεξιότητες που οδήγησαν από το «εγώ- δικός μου τόπος», στο «εμείς-δικός μας τόπος». Έτσι, τα μεταβαλλόμενα χωρικά στοιχεία συμβάλλουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. (EL)
In preschool education, space takes the role of a «3rd teacher» in the group of two educators. Educational approaches emphasize learning through playing, connecting space with learning/development procedures. During role playing children think using mental images. The importance of mental representation in the process of children’s cognitive development is connected to their spatial activity. Opportunities to play with objects and develop role playing enhance their initiatives and self-action. The participation of our school in the program «Designed for Better Learning» led to this action-research.The goal was the development of role playing by using the changing spatial elements that compose a structure. The research questions are the following:a) In what way will a particular structure help children self-act, express themselves and design to create their own spaces?b) How will it contribute to the development of social skills?This research was conducted in a class of 4-5 year-olds. The results showed that the structure encouraged children to intervene, form their own spaces according to their preferences/interests. Positive relationships were developed, social skills were cultivated, leading the children from “me - my space” to “we - our space”. This way, changing spatial elements contribute to an upgrade of the educational environment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αλληλεπίδραση (EL)
πολυτροπικά υλικά (EL)
χώρος (EL)
κοινωνικές δεξιότητες (EL)
αυτενέργεια (EL)
self – action (EN)
multimodal materials (EN)
space (EN)
interactions (EN)
social skills (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 359-371 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 359-371 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Σταυρούλα- Ειρήνη Αθανασοπούλου (Stavroyla-Eirini Athanasopoulou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.