Ο χώρος της μουσικής στο νηπιαγωγείο: από τη μουσική γωνιά στις μουσικές δράσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο χώρος της μουσικής στο νηπιαγωγείο: από τη μουσική γωνιά στις μουσικές δράσεις (EL)
The space of music in kindergarten school: from the music corner to music actions (EN)

Λίτος (John Litos), Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της μουσικής αγωγής στο χώρο του Νηπιαγωγείου και, ειδικότερα, το κατά πόσο ο οργανωμένος χώρος της μουσικής, η μουσική “γωνιά”, διευκολύνει και ενισχύει τόσο τις οργανωμένες μουσικές δράσεις με γνώμονα τους στόχους που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και της Μουσικής αλλά και από τον/την εκπαιδευτικό, όσο και τις αυθόρμητες μουσικές ιδέες και δράσεις που αναπτύσσονται πηγαία από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Βιβλιογραφικά, γίνεται η επισκόπηση της σχέσης που ενυπάρχει μεταξύ χώρου και μουσικής, προχωρώντας στη νοηματοδότηση οπτικών και θεμάτων που προκύπτουν στην οργάνωση και δημιουργία του ξεχωριστού χώρου για τη μουσική. Ερευνητικά, υπάρχει επικέντρωση σε ζητήματα που σχετίζονται με το διαθέσιμο εξοπλισμό, μουσικού και εν γένει οπτικοακουστικού, που διαθέτει η κάθε μουσική γωνιά, του αξιοποιήσιμου χώρου και του ρόλου του/της νηπιαγωγού, ενώ στη συνέχεια θα ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο τα παραπάνω επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύσσονται μουσικά, να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται και να συνεργάζονται. Η συλλογή των δεδομένων, για τα προαναφερθέντα ζητήματα, έγινε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε εν-ενεργεία νηπιαγωγούς. (EL)
The purpose of this current study is to examine the field of music education focused on the Pre-school education and particularly how the organized space of music in the kindergarten classroom facilitates and enhances both the organized musical activities, based on the goals that Kindergarten’s Curriculum and the teacher sets, and spontaneous musical ideas and actions developed by students during the teaching process. The matter will be studied, at first literature, from the relationship of music and space, following up the definition of issues and settings occurred from the organization and creation of the individual space for music and, from the side of research, the equipment availability, musical and audiovisual generally, that every kindergarten’s music space has, the space and the usefulness that this corner has and also the part that kindergarten has and then from point of children’s musical development and use of creative materials through the music space and also if they are experimenting and co-operate. The data, for this issue, was collected by questionnaires that active kindergarten teachers filled in. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μουσική γωνιά (EL)
μουσικές δράσεις (EL)
μουσικός εξοπλισμός (EL)
music corner (EN)
music equipment (EN)
music activities (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 402-435 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 402-435 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Ιωάννης Λίτος (John Litos) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.