Πρόταση αναδιαμόρφωσης εσωτερικού χώρου αίθουσας παιδικού σταθμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Πρόταση αναδιαμόρφωσης εσωτερικού χώρου αίθουσας παιδικού σταθμού (EL)
Re-organizing the indoor space of a day-care center (EN)

Κουκουνούρη (Aristea Koukounouri), Αριστέα
Μπατσής (Dimitris Batsis), Δημήτρης
Νούσια (Alexandra Nousia), Αλεξάνδρα
Χαρίση (Athena Charissi), Αθηνά
Κανελλοπούλου (Elena Kanellopoulos), Έλενα

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μια πρόταση αναδιαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου μιας τάξης παιδικού σταθμού της πόλης μας. Η μελέτη στοχεύει σε ενδεχόμενες αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, την εξερεύνηση και τις εποικοδομητικές δραστηριότητές τους στην τάξη. Ποικίλα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, τονίζουν τον σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος -εσωτερικού και εξωτερικού- στην μάθηση και ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Ποιοτικά προγράμματα για την προσχολική ηλικία έχουν συσχετιστεί, επίσης, με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται ώστε να προωθείται συνεχώς η εμπλοκή, η αλληλεπίδραση η ποικιλία των μαθησιακών ερεθισμάτων και η υποστήριξη. Η συμμετοχή των παιδιών στην οργάνωση του χώρου της τάξης σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη και υποστήριξη μιας ενεργητικής μάθησης. Η αναδιοργάνωση των εσωτερικών περιοχών με σκοπό να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών είναι μια συνεχής πρόκληση για τους παιδαγωγούς. Βασικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, που έχουν αναγνωριστεί ερευνητικά και αφορούν τα μικρά παιδιά, θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν. Σχολιάζονται, επίσης, και οι επιπτώσεις τέτοιου είδους παρεμβάσεων, που σκοπό έχουν να αυξηθεί η στοχαστικότητα και η εγρήγορση των εκπαιδευτικών, σχετικά με τον παιδαγωγικό εμπλουτισμό του εσωτερικού μαθησιακού περιβάλλοντος. (EL)
In this paper we present a re-organizing indoor proposal in a Day-Care Center of our town aiming to identify potential changes in children’s attitude as manifested through their interest and involvement to constructive activity and exploration. Relevant research findings emphasize the role that physical environments -indoor and outdoor- can play, by supporting various aspects of children’s learning and development. As a result, quality preschool programs have also been associated to certain environment criteria that should be fulfilled in order to promote children’s involvement, interaction, variety of learning stimuli and support. Children’s engagement in organizing indoor spaces according to their interests and needs is considered as an important factor in order to maximize their active learning and responsibility. Re-organizing indoor spaces of early childhood settings in order to meet children expectations is acknowledged as a continuous challenge that educators should take. Basic architecture key-aspects as they have been recognized of relevance to young children should also be taken into account. Implications of such interventions in order to increase educators’ thoughtfulness and alertness in enriching the learning potential of an early learning indoor setting are also discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εσωτερικός χώρος (EL)
προσχολική αγωγή (EL)
περιβάλλοντα μάθησης (EL)
indoor space (EN)
learning environments (EN)
early childhood education (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 190-203 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 190-203 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Alexandra Nousia, Dimitris Batsis, Athena Charissi, Elena Kanellopoulos, Aristea Koukounouri (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.