Η συμμετοχή των παιδιών στον ανασχεδιασμό της σχολικής αυλής με τη χρήση σχεδιαστικού εργαλείου νέων τεχνολογιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η συμμετοχή των παιδιών στον ανασχεδιασμό της σχολικής αυλής με τη χρήση σχεδιαστικού εργαλείου νέων τεχνολογιών (EL)
Children’s participation in schoolyard redesign using ICT design tool (EN)

Πολύζου (Evangelia Polyzou), Ευαγγελία
Ταμουτσέλη (Konstantia Tamoutseli), Κωνσταντία

Η συμμετοχική διαδικασία των παιδιών στον (ανα)σχεδιασμό της αυλής του σχολείου τους θεωρείται μία από τις ισχυρότερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για τη βελτίωση του χώρου αυτού και εγγυάται τη βιωσιμότητα της προσπάθειας, καθώς (ανα)σχεδιασμός, βελτίωση και διαχείριση στηρίζονται στα παιδιά. Έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογικά εργαλεία για τον σκοπό αυτόν και υπάρχει πλήθος ερευνητικών δεδομένων. Δεν υπάρχουν όμως ερευνητικά δεδομένα επικεντρωμένα στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων ενεργοποίησης της παιδικής συμμετοχής στον σχεδιασμό του υπαίθριου σχολικού χώρου. Στην εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από τη χρήση και αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου λογισμικού σχεδίασης (Tux Paint) από παιδιά δημοτικού σχολείου με σκοπό την πρόταση ανασχεδιασμού της αυλής του σχολείου τους.Το εργαλείο αυτό επέτρεψε στα παιδιά ελευθερία έκφρασης στις σχεδιαστικές προτάσεις, χωρίς να περιορίζονται από σχεδιαστικά αρχέτυπα, όπως συμβαίνει με τα εξειδικευμένα σχεδιαστικά λογισμικά. Παρείχε δυνατότητες για συνεργασία, δράση και ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους. Προέκυψε μία ογκώδης βάση δεδομένων, αναφορικά με τις επιθυμίες και τις τοπιακές προτιμήσεις των παιδιών, που συγκλίνουν στη δημιουργία μίας πράσινης σχολικής αυλής με προτάσεις αισθητικού, λειτουργικού και οικολογικού χαρακτήρα. Η αξιολόγηση του διαδραστικού λογισμικού από τα παιδιά ήταν πολύ θετική ως προς την ευκολία χρήσης του, τις δυνατότητες για συνεργασία, αλλά και το τελικό σχεδιαστικό προϊόν. (EL)
The participatory process in (re)designing children’s outdoor school environment is one of the strongest and most effective processes toward schoolyard improvement and guarantees the sustainability of the effort because (re)designing, improvement and maintenance are provided by children themselves. Various methodological tools have been developed for this reason and there is ample research data. There is insufficient research data on ICT as tools for actually triggering children’s participation in schoolyard design. This paper presents data on the use and evaluation of adapted drawing software (Tux Paint) employed by primary school children, where the aim of the project was suggesting ways to redesign their schoolyard.This design tool provided children freedom of expression and the flexibility in their own design proposals, without being restricted by design archetypes frequently seen in specialized design software. Ιt also increased possibilities for collaboration, action and boosting of creativity and imagination. A massive information database came up thanks to Tux Paint use revealing children’s desires and landscape preferences for their schoolyard, the exclusion of the stereotype reproduction of schoolyard and the creation of a green schoolyard full of activities with proposals toward an aesthetic, functional and ecological environment. Software evaluation shows that children were greatly satisfied by interactive Tux Paint, by the collaboration among them and the final designed product. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συμμετοχή των παιδιών (EL)
Tux Paint (EL)
(ανα)σχεδιασμός της σχολικής αυλής (EL)
ψηφιακή σχεδίαση (EL)
children’s participation (EN)
schoolyard (re)design (EN)
digital drawing (EN)
Tux Paint (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 987-1002 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 987-1002 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Ευαγγελία Πολύζου (Evangelia Polyzou), Κωνσταντία Ταμουτσέλη (Konstantia Tamoutseli) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.