Εισαγωγή καινοτομιών στις σχολικές μονάδες: η στάση των εκπαιδευτικών και ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Εισαγωγή καινοτομιών στις σχολικές μονάδες: η στάση των εκπαιδευτικών και ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας (EL)
Introducing innovations in schools: teachers’ attitudes and the role of the school principal (EN)

Πολυζοπούλου (Athanasia Polyzopoulou), Αθανασία

Αρχικά, επιχειρείται μια εννοιολογική αποσαφήνιση της ‘καινοτομίας’, της ‘αλλαγής’ και της ‘μεταρρύθμισης’, έννοιες που συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι κατηγορίες των καινοτομιών που μπορεί να αναπτύξει μια σχολική μονάδα και εξετάζεται η σχέση τους με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Ακόμη, καθώς η αποτελεσματική εφαρμογή μιας καινοτομίας δε μπορεί να είναι άμεση αλλά απαιτείται μια σχετική προετοιμασία, παρουσιάζονται εν συντομία ορισμένα θεωρητικά μοντέλα που μπορούν να οδηγήσουν σταδιακά στην υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου και τελικά στην αλλαγή. Στην προσπάθεια αυτή, είναι πολύ σημαντική η στάση που θα τηρήσουν οι εκπαιδευτικοί, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζεται με αρνητικό πρόσημο. Για τη διερεύνηση αυτού του ζητήματος, επιχειρείται η καταγραφή των βασικών αιτίων που προκαλούν αυτού του είδους τις αντιστάσεις απέναντι στην εισαγωγή καινοτομιών σε μια σχολική μονάδα, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς. Τέλος, το επίκεντρο στρέφεται στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας και τους τρόπους με τους οποίους ένας διευθυντής ή μία διευθύντρια μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα, μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών αλλά και με τη βοήθεια του μοντέλου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. (EL)
At first, this paper attempts a conceptual clarification of ‘innovation‘, ‘change’ and ‘reform’, terms often confused with each other. Moreover, there is a description of the types of innovation that can be developed within a school unit as well as their connection with the Greek educational system and its distinctive features. Furthermore, as an effective implementation of innovation cannot be immediate but some previous preparation is required, a number of theoretical models towards this direction are briefly mentioned, in order to achieve a future change. During this process, teachers’ attitudes are very important, as they tend to react in a negative way. To investigate this issue, the underlying causes of such resistance against the introduction of innovations in a school unit are reported, according to the existing literature and research. Finally, this paper focuses on the management of a school unit and the ways that a school principal can copy with such reactions, through specific strategies and the model of Total Quality Management. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντίσταση εκπαιδευτικών (EL)
διευθυντής (EL)
καινοτομία (EL)
αλλαγή (EL)
innovation (EN)
change (EN)
teachers’ resistance (EN)
school principal (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 1133-1149 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 1133-1149 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Αθανασία Πολυζοπούλου (Athanasia Polyzopoulou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.