Η παιδαγωγική ποιότητα, η πρόσβαση και ο εξοπλισμός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η παιδαγωγική ποιότητα, η πρόσβαση και ο εξοπλισμός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EL)
Accessibility and quality in playgrounds for children with special needs (EN)

Πολίτη (Victoria Politi), Βικτώρια
Μπότσογλου (Kafenia Botsoglou), Καφένια

Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην ολόπλευρη ανάπτυξη, τόσο των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών, όσο κι αυτών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γι’ αυτό και κρίνεται απολύτως απαραίτητο οι χώροι αυτοί να είναι προσβάσιμοι και κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην παρούσα μελέτη, στόχος μας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός της προσβασιμότητας και της καταλληλότητας προς χρήση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τη σταθμισμένη κλίμακα αξιολόγησης RoSPA καθώς και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (EL)
Outdoor playgrounds are a very important factor in the all-round development of both formally developing children and those with special educational needs. For this reason, it is absolutely essential for playgrounds to be accessible and suitable for all children, regardless their different educational needs. In the present study, our primary focus is to determine the degree of accessibility and suitability of playgrounds for children with special educational needs. For this purpose we used the RoSPA rating scale and a questionnaire which was given to parents of children with special educational needs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού (EL)
πρόσβαση (EL)
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EL)
accessibility (EN)
special educational needs (EN)
playgrounds (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 521-534 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 521-534 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Βικτώρια Πολίτη (Victoria Politi), Καφένια Μπότσογλου (Kafenia Botsoglou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.